Informace o změně verze - historie

Tabulka obsahuje informace o změnách provedených v aplikaci EPO. Jeden řádek tabulky odpovídá jedné verzi, tabulka je řazena dle sloupce verze od poslední verze sestupně. Verze, ve kterých nebyly provedeny žádné změny, nejsou v tabulce uvedeny. Změny jsou zobrazeny ve sloupci "Změna", jedné změně odpovídá jedna odrážka.


VerzeDatumZměna
41.2.1
20.02.2020
 • V EPO písemnosti DPHSHV - "Souhrnné hlášení VIES", na stránce Call-off stock, byla rozšířena chybová hláška "Chybí hodnoty v řádku" na "Chybí hodnoty v řádku. Pro Kód záznamu 1 nebo 2 vyplňte Kod země a DIČ předpokládaného pořizovatele, pro Kód záznamu 3 navíc i DIČ původ. předpokládaného pořizovatele.".


 • V EPO písemnosti DHHDP2 - "Přiznání k dani z hazardních her - od 2. čtvrtletí roku 2019" byla na stránce Záhlaví upravena kritická kontrola "Kód typu rozlišení neodpovídá zdaňovacímu období." vyplněných položek "za zdaňovací období" a "Kód rozlišení typu přiznání". Při vyplnění kódů rozlišení "E" nebo "I" je nově povoleno jak dosavadní "Za období od"/"Za období do" tak nově i "čtvrtletní"/"rok".


41.1.1
24.01.2020
 • Na Daňovém portále Finanční správy ve formuláři DPHSHV - "Souhrnné hlášení VIES" byla vytvořena nová formulářová stránka „Řádky Dodání zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie (Call-off stock)"/stránka S/, zkráceně „Řádky Call-off stock“. Dosavadní stránka „Řádky“ byla přejmenovaná na „Řádky SH“. Struktura 01.02.12 s datumem platnosti 09.12.2014 byla změněna na verzi 02.01.01 s datumem platnosti 24.1.2020.


40.29.4
09.01.2020
 • U podání IRSOZN byla zvýšena verze dokumentu na verzi 3.01.01. Ve 3. oddílu byla ukončena platnost položek: Vstup do společnosti Vystoupení ze společnosti Daňové identifikační číslo (pouze číselná část) plátce vedoucího evidenci Tato úprava nemá vliv na strukturu podání. Dále byly provedeny úpravy textů v PDF opisu podání IRSOZN a IRSRPO.


40.29.1
11.12.2019
 • V souvislosti se změnou formátu VAT ID pro "Kód země" = BE (Belgie) a NL (Nizozemsko) byly ve 2 EPO formulářích realizovány úpravy. Jedná se o tyto formuláře: 1. "Souhrnné hlášení VIES" (DPHSHV), položka "DIČ pořizovatele (pouze číselná část)" na stránce Řádky a 2. "Kontrolní hlášení platné od 1.1.2016" (DPHKH1), položky "VAT ID" v oddíle A.2. a "DIC/VAT ID" v oddíle A.3. Byly provedeny tyto úpravy: a) Byla upravena současná kontrola na formát a délku položky VAT ID pro "Kód země" = NL(Nizozemsko). b) Byla změněna nápověda a popis struktury v těchto sloupcích: - ve sloupci "Poznámky" pro "Kód země" = BE (Belgie), kde byl upraven text: pouze číslice "Od 1.1.2008 se všechna VAT ID Belgie změní z devítimístných na desetimístná. Do 31.12.2007 platné devítimístné VAT ID musí být povinně doplněno vedoucí nulou. (příklad: BE123456789 se mění na BE0123456789)" na výsledné znění: pouze číslice - ve sloupci "Poznámky" pro "Kód země" = NL (Nizozemsko), kde byl upraven text: prvních devět znaků jsou číslice, poslední 3 znaky jsou vždy v rozsahu B01 až B99 na výsledné znění: prvních devět znaků jsou číslice, poslední 3 znaky jsou vždy v rozsahu B01 až B99 nebo prvních deset znaků jsou číslice nebo velká písmena nebo "+" nebo "*", poslední 2 znaky jsou vždy v rozsahu 02 až 98 - ve sloupci "Formát DIČ pořizovatele zboží" pro "Kód země" = NL (Nizozemsko), kde byl upraven text: 123456789B01 na výsledné znění: 123456789B01 nebo ZZZZZZZZZZ12 Nedochází ke zpřísnění kontrol, nejsou měněny verze struktur podání DPHSHV a DPHKH1.


40.28.1
02.12.2019
 • V EPO písemnosti IRSPH1 - "Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2015" byly na základě volby "Typ registrace" ze stránky Záhlaví aktualizovány nabízené důvody registrace položky "Důvod registrace podle konkrétního ustanovení zákona o DPH" na stránce Registrační údaje. 1)Bude-li v Záhlaví: a)Typ registrace = "Plátce“, pak se na stránce Registrační údaje zobrazí důvody registrace: § 6, § 6b odst.1 písm. a), § 6b odst.1 písm. b), § 6b odst. 2, § 6c odst. 1, § 6c odst. 2, § 6c odst. 3, § 6d, § 6e, § 6f odst. 1. b)Typ registrace = "Plátce, který nemá sídlo ani provozovnu ...", pak se na stránce Registrační údaje zobrazí důvody registrace: § 6b odst.1 písm. b), § 6b odst. 2, § 6c odst. 2, § 6c odst. 3, § 6e, § 6f odst. 2. 2) V souvislosti s bodem 1) byla pro podání načtená nebo podání ze 3. stran aktualizována kontrola "Není vyplněn správný důvod registrace podle konkrétního ustanovení zákona o DPH", testující, zda nové důvody registrace odpovídají typu registrace. 3) Byla změněna nápověda, průvodce a popis struktury položek: - Datum rozhodného dne pro povinnost zákonné registrace - Důvod registrace podle konkrétního ustanovení zákona o DPH 4) Struktura vstupního souboru se změnila z verze 02.01.06 s datumem platnosti 24.1.2019 na verzi 02.02.01 s datumem platnosti 02.12.2019. 5) Byly aktualizovány Pokyny k vyplnění.


 • V souvislosti se zrušením 2 položek "Společník společnosti" a "DIČ plátce vedoucího evidenci" byly v EPO písemnosti IRSPH1 - "Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2015" realizovány následující úpravy: 1) Položky byly odstraněny z formulářové stránky Záhlaví, včetně 6-ti kontrol obou položek. 2) Obě položky byly v xml struktuře, ve větě D, zneplatněny. 3) U načtených podání se zjišťuje možná přítomnost již zrušených položek a kladném případě se tyto 2 položky: a) nezobrazí ve formuláři, b) neobjeví v PDF opise, c) neuloží do výstupního souboru, a d) uživatel je po kliku na akci "Úprava ve formuláři" a výběru stránky Záhlaví (v případě kritických chyb se nejdříve zobrazí stránka s chybami) upozorněn hláškou: "Položky "Společník společnosti" a "DIČ plátce vedoucího evidenci" byly 9.12.2019 zrušeny." "OK" a po kliku na "OK" je vrácen do formuláře. 4) Podání ze třetích stran. EPO Podatelna pro podání třetích stran bude soubory obsahující zrušené položky "Společník společnosti", "DIČ plátce vedoucího evidenci" rovněž přijímat s tím, že se tyto položky budou ignorovat a podání bude přijato bez nich. Nebude zobrazena informační hláška, uživatel byl na zrušení položek upozorněn jednorázově, prostřednictvím systému "Přehled změn ve verzi", v sekci Dokumentace. 5) Úplný PDF opis již neobsahuje rušené položky, u starších podání, která rušené položky obsahují, nebude jejich hodnota zobrazována. 6) Byly aktualizovány PDF pokyny.


40.27.1
23.10.2019
 • Pro EPO písemnost DPHKH1 - "Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016" byla změněna struktura vstupního XML souboru na verzi 03.01.03. s datem platnosti 01.10.2019.


 • V EPO písemnosti IRSPH1 - "Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2015" došlo na stránkách "Bankovní účty" a "Účet pro vrácení" ke zpřísnění kontrol. Dosavadní jediná kontrola pole "předčíslí" b.ú. byla sjednocena s dvojicí kontrol předčíslí v písemnostech IRSRFO, IRSRPO, IRSOZN následovně: - byla zavedena nová kritická kontrola pro nečíselné předčíslí s chybovou hláškou "Předčíslí bankovního účtu smí obsahovat pouze číslice.“, - byla změněna chybová hláška "Chybné předčíslí bankovního účtu“ u dosavadní propustné závažné kontroly chybného formátu předčíslí na "Předčíslí nemá správný formát.".


 • V EPO písemnosti IRSPH1 - "Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2015" byly pro Typ registrace = "Plátce" (resp. "Plátce, nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku") provedeny následující 3 změny: 1) Při nevyplnění stránky "Účet pro vrácení" byla na tuto stránku ze stránky Záhlaví přemístěna dosavadní kontrola = kritická chyba s hláškou "Plátce daně musí vyplnit účet pro vrácení" a byla nahrazena chybou propustnou závažnou s hláškou "Mělo by být vyplněno číslo účtu", (analogicky jako pro Typ registrace = "Identifikovaná osoba" / "nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku".) 2) Při nevyplněném Čísle účtu na stránce "Účet pro vracení" byla nahrazena kritická chyba s hláškou "Povinná položka 'c_uctu' musí být vyplněna" chybou propustnou závažnou s hláškou "Mělo by být vyplněno číslo účtu". 3) Při nevyplněném Typu účtu na stránce "Účet pro vracení" byla nahrazena kritická chyba s hláškou "Povinná položka 'typ_uctu' musí být vyplněna" chybou propustnou závažnou s hláškou "Měl by být vyplněn typ účtu".


 • DSLDP1: Byly zapracovány úpravy týkající se ZO roku 2019. Jedná se pouze o aktualizaci popisů položek a bublinkových nápověd. Verze písemnosti byla navýšena na 04.04.03. Struktura XML souboru nebyla upravena.


 • DPFDP5: Písemnost byla rozšířena o možnost podání za zdaňovací období 2019 (upravena kritická kontrola položky rok). Verze písemnosti byla navýšena na 06.02.01. Struktura XML souboru nebyla upravena.


 • DPFZC1: Písemnost byla rozšířena o možnost podání za zdaňovací období 2019 (upravena kritická kontrola položky rok). Verze písemnosti byla navýšena na 01.04.01. Struktura XML souboru nebyla upravena.


 • DPPDP8: Písemnost byla rozšířena o možnost podání za části zdaňovacího období započatého v roce 2020 (upraveny kritické kontroly položky zdobd_od). Verze písemnosti byla navýšena na 05.01.01. Byla upravena XML struktura souboru. Do věty O byly zapracovány nové položky kc_ii_63, kc_ii_163, kc_ii_319. Položky mohou být vyplněny pro ZO započatá od 1. 4. 2019. Dále došlo k zapracování 8 nových vět: - pro ZO započatá od 1. 4. 2019: C (některé položky věty C se vyplňují až od roku 2020, viz popis struktury souboru), CA, CD, CE, CF, H, - pro ZO započatá od roku 2020: CB, CC.


40.26.1
11.09.2019
 • V EPO písemnosti DPHKH1 - "Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016" byla aktualizována znění nápovědy, průvodce vyplněním a popisu struktury pro položku "Opravy u nedobytné pohledávky". Oddíl A4. 1) průvodce, nápověda: Dosavadní text „Je-li vybráno, jedná se o opravu v případě nedobytné pohledávky podle……zákona o DPH 2019." byl dále doplněn o text: Příznak opravy u nedobytné pohledávky. Nabývá hodnot: N – nejedná se o opravu nedobytné pohledávky P – jedná se o opravu podle § 46 a násl. ZDPH A – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019 2) struktura: 2a) Popis byl doplněn o novou hodnotu P a výsledné znění je: Opravy u nedobytné pohledávky Příznak opravy u nedobytné pohledávky. Nabývá hodnot: N – nejedná se o opravu nedobytné pohledávky P – jedná se o opravu podle § 46 a násl. ZDPH A – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019 2b) Maska elementu "zdph_44" byla rozšířena na [ANP]. Oddíl B2. 1) průvodce, nápověda: Dosavadní text „Je-li vybráno, jedná se o opravu v případě nedobytné pohledávky podle……zákona o DPH 2019." byl dále doplněn o text: Příznak opravy u nedobytné pohledávky. Nabývá hodnot: N – nejedná se o opravu nedobytné pohledávky P – jedná se o opravu podle § 74a ZDPH A – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019 2) struktura: 2a) Popis byl doplněn o novou hodnotu P a výsledné znění je: Opravy u nedobytné pohledávky Příznak opravy u nedobytné pohledávky. Nabývá hodnot: N – nejedná se o opravu nedobytné pohledávky P – jedná se o opravu podle § 74a ZDPH A – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019 2b) Maska elementu "zdph_44" byla rozšířena na [ANP].


 • Ve formuláři EPO písemnosti DPHKH1 - "Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016" byly realizovány změny položky „Opravy u nedobytné pohledávky“. 1) V oddíle A4 dosavadní 2 volby zaškrtávacího pole „Opravy u nedobytné pohledávky“: „N" – nejedná se o § 46 ZDPH nebo § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019 „A" – jedná se o § 46 ZDPH nebo § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019"Opravy u nedobytné pohledávky“ byly změněny na pole „Opravy u nedobytné pohledávky“ s nabídkou 3 voleb: "N" – nejedná se o opravu nedobytné pohledávky "P" – jedná se o opravu podle § 46 a násl. ZDPH "A" – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019 2) V oddíle B2 dosavadní 2 volby zaškrtávacího pole „Opravy u nedobytné pohledávky“: „N" – nejedná se o § 74a ZDPH nebo § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019 „A" – jedná se o § 74a ZDPH nebo § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019 byly změněny na pole „Opravy u nedobytné pohledávky“ s nabídkou 3 voleb: "N" – nejedná se o opravu nedobytné pohledávky "P" – jedná se o opravu podle § 74a ZDPH "A" – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019


 • Pro EPO písemnost DPHKH1 - "Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016" byly realizovány změny chování formuláře a úpravy kontrol. Oddíly A4, B2. 1. Chování formuláře související s položkou "Opravy u nedobytné pohledávky". a) Je-li zadáno "Opravy u nedobytné pohledávky" = "N" (dosavadní volba) nebo "P" (nová volba) nebo nevybráno, pak - budou zpřístupněna k editaci tři pole "Základ daně" 1, (2, 3) a tři pole "Daň" 1, (2, 3), - budou znovu zavedeny 2 kritické kontroly: a1) Je-li zadána pouze jedna z hodnot "Základ daně(x)", "Daň (x)"), pak se zobrazí k chybějící položce Základ daně nebo Daň chybová hláška "Je zadána pouze jedna z hodnot Základ daně / Daň na ř. 999999999". Musí být zadány obě tyto hodnoty." a2) Chybí-li hodnoty "Základ daně(x)", "Daň (x)"), pak se zobrazí chybová hláška "Chybí hodnoty pro výpočet daně"." b) Je-li zadáno "Opravy u nedobytné pohledávky" = "A" (dosavadní volba), pak - budou znepřístupněna k editaci (šedá) tři pole "Základ daně 1, (2, 3)" (návrat k původnímu chování), - v načteném podání budou smazány případné vyplněné hodnoty polí "Základ daně 1, (2, 3)" 2. Chování položky "Opravy u nedobytné pohledávky". a) Po otevření formuláře nebude předem vybrána hodnota položky. b) Je-li v řádku formuláře vyplněn libovolný sloupec, ale není zvolena hodnota položky, pak se položka automaticky naplní hodnotou "N". c) Po načtení podání nebo při podání ze třetích stran, ve kterém hodnota položky nebude rovna některé ze 3 platných hodnot "N", "P", "A", se zobrazí kritická chyba struktury s chybovou hláškou "Položka neodpovídá předepsanému typu (Chybové hlášení "Hodnota" není platný znak!". Následně lze podání načíst a při přechodu do formuláře jej opravit. 3. Aktualizace 2 kontrol na stránce Záhlaví, (platí nejen pro "Opravy u nedobytné pohledávky" = "N"(dosavadní volba) ale i pro "P"(nová volba)). a) Není-li vyplněna výzva a současně je vyplněn alespoň jeden řádek oddílu A4 nebo B2, ve kterém jsou "Opravy u nedobytné pohledávky" = "N" nebo "P" a současně je vyplněna dvojice "Základ daně" / "Daň" a současně chybí oddíl C, pak je zobrazena kritická chyba s hláškou "Chybějící hodnoty oddílu C.". b) Je-li vyplněna výzva a je vyplněn alespoň jeden řádek oddílu A4 nebo B2, ve kterém jsou "Opravy u nedobytné pohledávky" = "N" nebo "P", pak je zobrazena kritická chyba s hláškou "Je vyplněno nulové podání nebo potvrzena správnost předchozího. Nesmí být vyplněny údaje oddílů A1 - A5, B1 - B3, C.".


 • V EPO písemnosti DPHKH1 - "Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016" byly vytvořeny 4 nové kontroly datumů vůči období, za které je KH podáváno. Oddíl A1, pole „DUZP": Je-li datum "DUZP" starší než začátek období, za které je KH podáváno (v Záhlaví), pak je zobrazena propustná chyba a hláška "Datum uskutečnění zdanitelného plnění je starší než období, za které je kontrolní hlášení podáváno." Oddíl A2, pole „DPPD": Je-li datum „DPPD" starší než začátek období, za které je KH podáváno (v Záhlaví), pak je zobrazena propustná chyba a hláška "Datum povinnosti přiznat daň dle § 24 nebo § 25 ZDPH je starší než začátek období, za které je evidence podávána." Oddíl A3, pole „DUP": Je-li datum „DUP" starší než začátek období za které je KH podáváno (v Záhlaví), pak je zobrazena propustná chyba a hláška "Datum uskutečnění plnění je starší než období, za které je evidence podávána." Oddíl A4, pole „DPPD": Je-li datum „DPPD" starší než začátek období, za které je KH podáváno (v Záhlaví), pak je zobrazena propustná chyba a hláška "Datum povinnosti přiznat daň dle § 20a ZDPH je starší než začátek období, za které je evidence podávána."


40.24.1
06.08.2019
 • Bylo upraveno načtení XML souboru s textovou přílohou tak, aby nedošlo při spojení dvou řádků textové přílohy ke spojení dvou slov dohromady bez mezery mezi slovy.


40.23.1
11.06.2019
 • Na Daňovém portále Finanční správy v EPO písemnost DPHKH1 - "Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016" byly realizovány následující změny: - na stránce Záhlaví u položky "měsíc" byla zrušena maska ([1-9])|([1][012]) a s ní související kontrola struktury s chybovou hláškou "Text neodpovídá předpisu. Text neodpovídá předepsanému tvaru ([1-9])|([1][012])", - pro položku "měsíc" byla doplněna kritická chyba "Kalendářní měsíc musí být v rozsahu 1 - 12.", - struktura s číslem verze 02.01.04 a datem platnosti 09.05.2019 byla změněna na verzi 02.01.05 s datem platnosti 22.05.2019.


 • Ve formuláři DHHDP2 -"Přiznání k dani z hazardních her - od 2. čtvrtletí roku 2019" na stránce Záhlaví bylo pole "Finančnímu úřadu pro" znepřístupněno k editaci a nastaveno na hodnotu 4000 SPECIALIZOVANÝ. Byla upravena i XML struktura souboru pro toto podání (DHHDP2) tak, že položka c_ufo může nabývat pouze hodnotu 13, která je pro Specializovaný úřad. V případě načtení XML souboru s jiným číslem úřadu je po načtení zahlášena chyba struktury "Položka má hodnotu '%hodnota', která neodpovídá požadovanému regulárnímu výrazu '13'.". Tato chyba je vrácena i v případě odmítnutí takto zaslaného podání na podatelnu EPO přes rozhraní třetích stran. Po vstupu na formulář je hodnota automaticky opravena na správnou hodnotu. Struktura s číslem verze 01.01.01 a datem platnosti 09.05.2019 byla změněna na verzi 01.01.02 s datem platnosti 22.05.2019.


 • Došlo k přejmenování EPO formuláře DPSHL1 na "Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí / Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou", aby jeho prostřednictvím bylo možné podat také písemnost "Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí" (formulář MFin 5478 - vzor č. 15). Rozhodným údajem, zda se jedná o "Hlášení plátce daně" nebo "Oznámení o příjmech" je hodnota "23 Datum" (položka "d_uhrady" věty H) - při hodnotě od 1.4.2019 (včetně) se jedná o "Oznámení o příjmech". Struktura XML souboru písemnosti DPSHL1 (seznam vět, položek, kritických kontrol atd.) se nemění.


40.22.1
09.05.2019
 • V souvislosti se zavedením nové EPO písemnosti DHHDP2 - "Přiznání k dani z hazardních her - od 2. čtvrtletí roku 2019" byly upraveny kontroly pro DHHDP1 - "Přiznání k dani z hazardních her - od roku 2017 do 1. čtvrtletí roku 2019" tak, aby uživateli na Daňovém portále Finanční správy a také pro podání ze třetích stran bylo znemožněno podat toto přiznání se zdaňovacím obdobím větším než 31.03.2019. Bude-li - ve formuláři na Daňovém portále Finanční správy nebo - v podání ze třetích stran nebo - v podání z DatS zjištěno vyplněné zdaňovací období v některé z položek "čtvrtletí"/"rok", za období "od", za období "do" větší než 31.3.2019, bude zobrazena kritická chyba s chybovou hláškou "Přiznání k dani z hazardních her - od roku 2017 do 1. čtvrtletí roku 2019 lze podat do 31.03.2019. Pro období vyšší použijte formulář Přiznání k dani z hazardních her - od 2. čtvrtletí roku 2019" a takto vyplněné podání nebude možno odeslat a přijmout na FÚ.


 • - V EPO písemnosti DPHKH1 - "Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016" byly zapracovány podklady pro úplný PDF opis (barevný, bílý).


 • V EPO písemnosti DPHKH1 - "Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016" v oddílech formuláře A4 a B2 bylo přejmenováno pole "§44 ZDPH" na "Opravy u nedobytné pohledávky“. V přechodném období od 21.5.2019 do 30.9.2019 jsou realizovány tyto 4 úpravy: 1) Nově nazvané zaškrtávací pole "Opravy u nedobytné pohledávky" bude v popisu struktury nabízet 2 volby: oddíl A4 "N" – nejedná se o § 46 ZDPH a násl. nebo § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019 "A" – jedná se o § 46 a násl. ZDPH nebo § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019 oddíl B2 "N" – nejedná se o § 74a ZDPH nebo § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019 "A" – jedná se o § 74a ZDPH nebo § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019 2) Jedinou volbou "Opravy u nedobytné pohledávky" = "A" bude zadána oprava jak podle §44, tak i podle §46 a násl. (resp. §74a). 3) Pro obě volby "Opravy u nedobytné pohledávky" = "A"/"N" budou zpřístupněna k editaci všechna pole v řádku formuláře: - tři pole Základ daně 1, (2, 3) - tři pole Daň 1, (2, 3) 4) Pro volbu pole "Opravy u nedobytné pohledávky" = "A" nebude nastavena následující kritická kontrola ˇ Pokud je zadána pouze jedna z hodnot „Základ daně(x)", "Daň (x)"), pak se zobrazí k chybějící položce Základ daně nebo Daň chyb. hláška "Je zadána pouze jedna z hodnot Základ daně / Daň na ř. 999999999. Musí být zadány obě tyto hodnoty."


 • - Na Daňovém portále Finanční správy v EPO písemnosti "Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016" byly provedeny následující změny: a) Byl zrušen následující text nápovědy položky „Opravy u nedobytné pohledávky" v oddílech A4, B2: V případě kontrolního hlášení za měsíc duben 2019 podávaném v aplikaci EPO v období od 1. 5. do 20. 5. 2019 a současném využití možnosti opravy základu daně u nedobytné pohledávky podle § 46 a násl. (resp. § 74a) zákona o DPH ve znění od 1. 4. 2019, se příslušná oprava týkající se nedobytné pohledávky uvede v řádku části A.4.KH (resp. B.2.KH) s označením původního pole „§ 44 ZDPH“ a vyplněním opravovaných hodnot pouze u položky „daně“. Tento postup vyplnění oprav u nedobytných pohledávek v kontrolním hlášení je akceptovatelný správcem daně do doby nasazení aktualizovaného e-formuláře kontrolního hlášení v aplikaci EPO. b) Nápověda položky „Opravy u nedobytné pohledávky" byla doplněna takto: - oddíl A4: Je-li vybráno, jedná se o opravu v případě nedobytné pohledávky podle § 46 a násl. zákona o DPH (případně podle § 44 zákona o DPH ve znění do 31.3.2019). Podle § 46 a násl. zákona o DPH se postupuje v případě, že skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně a daně u nedobytné pohledávky (např. zahájení exekuce, zahájení insolvenčního řízení) nastaly od 1.4.2019 (účinnost novely zákona o DPH 2019) a to i v případě, že původní zdanitelné plnění se uskutečnilo před tímto datem. Podle § 44 zákona o DPH se u opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení postupuje pouze, pokud související insolvenční řízení, ve kterém soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, bylo zahájeno před 1.4.2019 (tj. před účinností novely zákona o DPH 2019). -oddíl B2: Je-li vybráno, jedná se o opravu odpočtu daně na vstupu v případě nedobytné pohledávky podle § 74a zákona o DPH, případně podle § 44 zákona o DPH ve znění do 31.3.2019. Podle § 74a zákona o DPH se postupuje v případě, že skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně a daně u nedobytné pohledávky (např. zahájení exekuce, zahájení insolvenčního řízení) nastaly od 1.4.2019 (účinnost novely zákona o DPH 2019) a to i v případě, že původní zdanitelné plnění se uskutečnilo před tímto datem. Podle § 44 zákona o DPH se u opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení postupuje pouze, pokud související insolvenční řízení, ve kterém soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, bylo zahájeno před 1.4.2019 (tj. před účinností novely zákona o DPH 2019). c) Bylo zrušeno červeně vyznačené dočasné upozornění na stránkách oddílů A2, A4, A5, B2 k vyplnění formuláře Kontrolního hlášení. d) Struktura písemnosti byla změněna na 02.01.04 s datem platnosti 9.5.2019.


 • V EPO písemnosti DPHKH1 - "Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016" byly aktualizovány popisné texty v průvodci, nápovědě, struktuře a ve formuláři, které nesouvisejí se změnou nově nazvaného pole "Opravy u nedobytné pohledávky", (původně "§ 44 ZDPH"). Vznikla verze struktury 2.01.04, s datem platnosti 09.05.2019.


 • - Úprava stránky s počty podání EPO Byla upravena stránka s počty podání EPO tak, že se pracuje pouze s daty za období 5 let zpátky. Údaj Celkem znamená pouze celkem za 5 let (letos tedy od 01.01.2015 včetně).


 • Na Daňovém portále Finanční správy byl zaveden nový formulář pro zadávání údajů nové EPO písemnosti "Přiznání k dani z hazardních her - od 2. čtvrtletí roku 2019" (od platnosti novely zákona 187/2016 Sb.) Pro novou EPO písemnost je použita zkratka DHHDP2. Písemnost je zařazena do seznamu písemností "Elektronické daňové formuláře", a to jako první v sekci "Daň z hazardních her", pod názvem "Přiznání k dani z hazardních her - od 2. čtvrtletí roku 2019". V této písemnosti se nebude generovat E-tiskopis. Písemnost DHHDP1 - "Přiznání k dani z hazardních her - od roku 2017" bude přejmenována na "Přiznání k dani z hazardních her - od roku 2017 do 1. čtvrtletí roku 2019".


 • Na Daňovém portále Finanční správy byla pro novou EPO písemnost DHHDP2 - "Přiznání k dani z hazardních her platné od 2. čtvrtletí roku 2019" vytvořena struktura jejího vstupního souboru s číslem verze 01.01.01 a datem platnosti 09.05.2019.


 • Pro EPO písemnost DPHKH1 - Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016 vznikla finální struktura vstupního XML souboru, verze 03.01.01., s datem platnosti 03.04.2019. Tato struktura bude účinná od 1.10.2019.


40.21.1
02.05.2019
 • - Na Daňovém portále Finanční správy v EPO písemnosti "Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016" byly provedeny následující změny: Bylo aktualizováno dosavadní znění červeně zobrazeného přechodného upozornění ve formulářových oddílech na výsledný text: a) oddíly A2 a A5 První fáze aktualizace (textové úpravy) e-formuláře kontrolního hlášení DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném od 1. 4. 2019 (novela zákona č. 80/2019) bude k dispozici v Aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) na Daňovém portále Finanční správy ČR od 21. 5. 2019. Druhá fáze aktualizace (úprava XML) pak od 1. 10. 2019. V období od 1. 5. do 20. 5. 2019 je možné podat kontrolní hlášení (nebo následné kontrolní hlášení) prostřednictvím stávajícího dostupného e-formuláře kontrolního hlášení v aplikaci EPO, a to i za období měsíce dubna 2019 (první období po novele zákona o DPH 2019). b) oddíly A4 a B2 První fáze aktualizace (textové úpravy) e-formuláře kontrolního hlášení DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném od 1. 4. 2019 (novela zákona č. 80/2019) bude k dispozici v Aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) na Daňovém portále Finanční správy ČR od 21. 5. 2019. Druhá fáze aktualizace (úprava XML) pak od 1. 10. 2019. V období od 1. 5. do 20. 5. 2019 je možné podat kontrolní hlášení (nebo následné kontrolní hlášení) prostřednictvím stávajícího dostupného e-formuláře kontrolního hlášení v aplikaci EPO, a to i za období měsíce dubna 2019 (první období po novele zákona o DPH 2019). Pozn.: V případě kontrolního hlášení za měsíc duben 2019 podávaném v aplikaci EPO v období od 1. 5. do 20. 5. 2019 a současném využití možnosti opravy základu daně u nedobytné pohledávky podle § 46 a násl. (resp. § 74a) zákona o DPH ve znění od 1. 4. 2019, se příslušná oprava týkající se nedobytné pohledávky uvede v řádku části A.4.KH (resp. B.2.KH) s označením původního pole „§ 44 ZDPH“ a vyplněním opravovaných hodnot pouze u položky „daně“. Tento postup vyplnění oprav u nedobytných pohledávek v kontrolním hlášení je akceptovatelný správcem daně do doby nasazení aktualizovaného e-formuláře kontrolního hlášení v aplikaci EPO.


40.20.1
01.04.2019
 • Na Daňovém portále Finanční správy byly v EPO písemnosti Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016 v souvislosti s novelou ZDPH 2019 provedeny následující změny: a) Nápověda položky § 44 ZDPH v oddílech A4, B2 nově obsahuje znění: Je-li zaškrtnuto, jedná se o opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. V případě kontrolního hlášení za měsíc duben 2019 podávaném v aplikaci EPO v období od 1. 5. do 20. 5. 2019 a současném využití možnosti opravy základu daně u nedobytné pohledávky podle § 46 a násl. (resp. § 74a) zákona o DPH ve znění od 1. 4. 2019, se příslušná oprava týkající se nedobytné pohledávky uvede v řádku části A.4.KH (resp. B.2.KH) s označením původního pole „§ 44 ZDPH“ a vyplněním opravovaných hodnot pouze u položky „daně“. Tento postup vyplnění oprav u nedobytných pohledávek v kontrolním hlášení je akceptovatelný správcem daně do doby nasazení aktualizovaného e-formuláře kontrolního hlášení v aplikaci EPO. b) Na stránky oddílů A2, A4, A5, B2 bylo umístěno a červeně vyznačeno dočasné (po dobu od 1.4. do 20.5.2019) upozornění k vyplnění formuláře Kontrolního hlášení. Struktura písemnosti byla změněna na 02.01.03 s datem platnosti 1.4.2019.


 • EPO formulář Ohlášení CbCR je upravený následujícím způsobem: - byla zavedena nová kritická kontrola na datum zániku. V případě, že je na stránce "Záhlaví" vybrán typ ohlášení "Zánik povinnosti", musí být datum zániku naplněno. - na stránce "II oddíl" byl změněn původní text "Typ oznamující osoby" na nový text "Titul podání oznámení" - na stránce "II oddíl" byla rozšířena nabídka pro Titul podání oznámení o nabídku "Podání podle zákona č. 164/2013 Sb., § 13zn odst. 1 písm. d) bod 2"


40.19.1
07.03.2019
 • U EPO písemností DSLDP1 a DNEDP4 byl navýšen limit počtu řádků pro off-line režim podání.


 • V EPO písemnosti DNEDP4 byla zvětšena max. povolená délka u položek "vym_par", "zas_plo" a "vym_osvob" věty A (položky, kde se zadává výměra). Nově mohou obsahovat až 9místné hodnoty (před desetinnou čárkou).


 • Na stránkách "Bankovní účty" u podání IRSRFO, IRSRPO, IRSOZN byl změněn text chyby při kontrole účtu v ČR vedeného v CZK. Text "Číslo účtu nemá správný formát" byl změněn na text "Chybné číslo bankovního účtu".


40.18.1
24.01.2019
 • V písemnosti IRSPH1 - "Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2015" byly na stránce Záhlaví provedeny následující změny: a)úprava nápovědných textů 2 položek a stejně tak jejich popisů v XML struktuře na výsledné znění: Společník společnosti Uveďte v tomto řádku ano nebo ne v případě, že jste společníkem společnosti. V této souvislosti přiložte k přihlášce příslušnou smlouvu. Podle přechodných ustanovení novely zákona o DPH účinné od 1.7.2017 (Čl. VI zákona č. 170/2017) mohou společníci společnosti do 31.12.2018 postupovat podle ustanovení upravujících společnost ve znění do 30.6.2017. DIČ plátce vedoucího evidenci (pouze číselná část) - nevyplňujte v případě registrace od 1.1.2019 Uveďte DIČ plátce (pouze číselná část), který povede evidenci pro účely DPH za společnost. Podle přechodných ustanovení novely zákona o DPH účinné od 1.7.2017 (Čl. VI zákona č. 170/2017) mohou společníci společnosti do 31.12.2018 postupovat podle ustanovení upravujících společnost ve znění do 30.6.2017. b)úprava dynamicky zobrazovaného textu, (je-li vybrán Typ registrace = "nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku") z původního znění: "Všechny uvedené přílohy musí být ověřené kopie originálů a úředně ověřené překlady do českého jazyka." na výsledné: "Všechny uvedené přílohy musí být ověřené kopie originálů a úředně ověřené překlady do českého jazyka.V případě nedoložení úředně ověřeného překladu si správce daně dle § 76 odst. 2 daňového řádu může úředně ověřený překlad dodatečně vyžádat." c) Verze struktury 02.01.05 ze dne 05.12.2018 byla zvýšena na verzi 02.01.06 s datem platnosti 24.01.2019.


 • DSLDP1: U položky typ_dapdsl ve větě D byly zavedeny nové kritické kontroly - pokud je daňovým subjektem (typ_ds) fyzická osoba, pak položka nesmí nabývat hodnot B, C, D, G nebo H; pokud je daňovým subjektem (typ_ds) právnická osoba, pak položka nesmí nabývat hodnot I, N nebo O. Kontroly jsou platné pro všechna zdaňovací období. Verze písemnosti byla navýšena na 04.04.01.


40.17.1
05.12.2018
 • Podle novely vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů se v příloze č. 3 bodě I písmeno i) uvádí, že nově přípustným formátem datové zprávy dodávané do datové schránky je za splnění podmínek uvedených v bodech II a III nově txt/csv (prostý text). 1. Změny ve zpracování EPO. Formát "txt/csv" byl zapracován mezi aktuálně podporované formáty souborů přiložených v elektronické podobě k EPO formuláři (tzv. e-příloh). (Změna se netýká těch EPO písemností, které obecnou přílohu neumožňují připojit (DPHKH1, DPHSHV, OSSDI1, OSSRPE, OSSRPN, OSSVYN, OSSOZN, DPRZA1, DPRZA2, DPRZA3, CBCOZN, CBCOHL, EETZA1) nebo které mají pevně definovaný výčet povolených formátů příloh (DPHZVD, FATCA, GATCA)). 2. Změny popisů v souborech s XML strukturami. U těchto vyjmenovaných EPO písemností (zkrácené názvy): DPHDP3, DPHREF, DPHDP2, DHHDP1, LPHOP2, LPHHL2, LPHOP1, LPHHL1, DADPIS, DPFZC1, DPFDP5, DPFDP4, DPPDP8, DPPDP7, DPPDP6, DPZVD6, DPZDB1, DPZMB1, DPSHL1, DPSVD2, DSLDP1, DNEDP4, IRSPH1, IRSRFO, IRSRPO, IRSRPP, IRSOZN, IRSRUS došlo v souvislosti se zmiňovanou novelou ke změnám. a) Ve větě "Obecná příloha EPO písemností" v položce "Název přiloženého souboru." byl v popisu rozšířen seznam povolených formátů e-příloh o txt/csv (prostý text). Výsledné znění: Název přiloženého souboru. povolené typy souborů jsou: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PDF, JPG, TXT a TXT/CSV. Dále je možné přiložit podepsané (formát PKCS#7) a komprimované (formát ZIP) soubory, vždy však jde o jeden podepsaný nebo jeden komprimovaný soubor některého z podporovaných formátů. Součet velikostí všech souborů přiložených v elektronické podobě (tzv. e-příloh) může být nejvýše 4 000 kilobajtů. b) Datum platnosti verze struktury byl nastaven na 05.12.2018 a číslo verze XML struktury navýšeno,(číslo verze vzrostlo o 1 v posledním dvojčíslí, např. z 01.01.01 na 01.01.02).


 • V popisu XML struktur EPO písemností byl nastaven atribut "Měna" u těchto položek: - DPSHL1: kc_uhrady, kc_zakldane, kc_hrubprij, kc_pojistne, sraz_dan, kc_hrubprij_zahr (věta H), kc_odv (věta U) - DPFDP5 a DPFZC1: kc_sraz368p (věta b)


 • DPFDP5: Písemnost byla rozšířena o možnost podání za zdaňovací období 2018 (upravena kritická kontrola položky rok). Verze písemnosti byla navýšena na 06.01.01. Do struktury XML souboru nebyly zapracovány žádné nové položky, od ZO roku 2018 však již nesmí být vyplňovány položky sniz_lim7 (věta T) a sniz_lim9 (věta V) - kontrolováno kritickými kontrolami.


 • DPPDP8: Písemnost byla rozšířena o možnost podání za části zdaňovacího období započatého v roce 2019 (upraveny kritické kontroly položky zdobd_od). Verze písemnosti byla navýšena na 04.01.01. Byla upravena XML struktura souboru. Do věty D byla zapracována nová položka kat_uj. Položka se vyplňuje od ZO roku 2018 a smí nabývat pouze hodnot M, L, S, V. Vyplnění položky není povinné pro poplatníky, kteří po 1. 1. 2018 vedli jednoduché účetnictví.


 • DPFZC1: Písemnost byla rozšířena o možnost podání za zdaňovací období 2018 (upravena kritická kontrola položky rok). Verze písemnosti byla navýšena na 01.03.01. Struktura XML souboru nebyla upravena.


 • EPO formulář Ohlášení CbCR je upravený následujícím způsobem: Pokud se jedná o "změnu údajů" nebo "zánik povinnosti", tak se nepovolí změnit DIČ nadnárodní skupiny. Je zevedeno: 1. Nová kritická kontrola, že dvojice subjekt a nejvyšší mateřská entita (její identifikace) zůstala beze změny. V případě, že bude uvedeno v rámci odesílaného podání DIČ nejvyšší mateřské entity, které neodpovídá požadované hodnotě, pak se vypíše kritická kontrola s textem: V rámci ohlášení změny či zániku povinnosti údajů nelze měnit identifikaci nejvyšší mateřské entity. 2. Zákaz editace položky "DIČ/TIN/jiné ID" na stránce "I. Oddíl".


40.16.1
27.11.2018
 • DADPIS: V modifikaci bylo změněno chování plnění pole Věc v obecné písemnosti (DADPIS) tak, že je možné vyplnit libovolnou kombinaci položek. Pokud je jako typ písemnosti vybrána "OBECNÁ ELEKTRONICKÁ PÍSEMNOST BEZ URČENÍ TYPU" je vyplnění pole Věc povinné (jako dosud). Toto chování platí i pro načtení písemnosti ze souboru.


40.15.1
18.10.2018
 • DSLDP1: Byly zapracovány úpravy týkající se ZO roku 2018. Jedná se pouze o aktualizaci popisů položek a bublinkových nápověd. Verze písemnosti byla navýšena na 04.03.04. Struktura XML souboru nebyla upravena.


40.14.1
17.09.2018
 • Na Daňovém portále Finanční správy ČR v sekci Dokumentace bylo rozšířeno znění bodu "Informace o využití služeb národní identitní autority (NIA)" o text: "Pro vyplnění a odeslání formuláře EPO není autentizace prostřednictvím NIA nezbytně nutná - stávající funkcionalita bez přihlášení zůstává zachována. Autentizace prostřednictvím národní identitní autority (NIA) je určena pouze pro fyzické osoby, jedná se o vlastnost samotného technického řešení NIA. Dle aktuálně platné legislativy není možné využít autentizaci NIA k přihlášení ke službám Daňové informační schránky, aplikacím Vracení DPH v rámci EU, Mini One Stop Shop – MOSS (Zvláštní režim jednoho správního místa) a Správa údajů evidence tržeb."


40.13.1
05.09.2018
 • Pro uživatele daňového portálu, přihlášeného k NIA, byla realizována následující změna: Jelikož v 1.etapě řešení lze z NIA přebírat jen údaje fyzických osob, pak případný převzatý údaj DIČ bude ve většině případů tvořen rodným číslem. Proto bude nově tímto údajem automatizovaně v EPO formuláři předvyplněna i položka Rodné číslo (nejen dosavadní DIČ). Pokud kontrola hodnoty DIČ převzaté z NIA vyhodnotí nesprávný formát RČ, vč.kontrolní číslice, nebude hodnota do formulářové položky Rodné číslo přebírána. Doplnění se týká EPO písemností DHHDP1, DPHREF, DADPIS, IRSPH1, DPFDP4, DPFDP5, DPFZC1, DPZVD6, DPRZA3, DPRPM2, IRSOZN, IRSRFO, IRSRPO, IRSRPP, IRSRUS, IRSRVL. Výjimky v EPO písemnostech: 1) V DPFZC1 "Daň z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) - od roku 2016 včetně (EPO2)" se nevyplní DIČ (písemnost jej neobsahuje), ale jen Rodné číslo. 2) V DPRZA3 - "Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky" ve větě Z - "Informace o žadateli" může uživatel předvyplnit údajem DIČ z NIA: - rodné číslo daňového subjektu, zaškrtne-li volbu "Vyplnit údaje Subjektu " anebo - rodné číslo žadatele v sekci "Údaje o zástupci - Osobě oprávněné podat přihlášku k nahlížení do daňové informační schránky a která toto podání činí dle odst. 3, § 69b, z. 280/2009 Sb", zaškrtne-li volbu "Vyplnit část Údaje o zástupci".


40.10.1
25.05.2018
 • Na Daňovém portále Finanční správy na formulářové stránce Plátce písemnosti IRSPH1 - "Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2015" - byla zařazena úprava, která umožní převzít skupinu údajů sekce "Sídlo právnické osoby/adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu" a uložit ji do sekce "Skutečné sídlo". 1. Mezi obě zobrazené sekce bylo umístěno nové tlačítko "Doplnit", které po stisku zkopíruje již vyplněné hodnoty v položkách zdrojové sekce do údajů cílové sekce. 2. Dosavadní název sekce "Skutečné sídlo podle § 4 odst. 1, pís. i zákona o DPH" byl ve formuláři nahrazen názvem "Skutečné sídlo (Pokud je stejné, použijte možnost "Doplnit") 3. Nápovědný text sekce "Skutečné sídlo (Pokud je stejné, použijte možnost "Doplnit")" zůstal beze změny. 4. Byly shodně zpřísněny 3 kontroly obsažené v obou sekcích sídel z úrovně "propustná" na úroveň "propustná závažná", a to beze změny chyb. hlášek. Jde o kontroly položek "Název obce" a "Stát": "Název státu nenalezen v číselníku zemí." "Název obce trvalého bydliště/sídla musí být vyplněn." "Název obce trvalého bydliště/sídla není jednoznačný - není v číselníku obcí ČR." 5. Nebyla změněna XML struktura písemnosti IRSPH1.


 • Níže popsané funkcionality národní identitní autority (NIA) budou v produkčním prostředí Daňového portálu dostupné až po nabytí účinnosti zákona č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Do té doby je dostupná pouze ve zkušebním prostředí. Nevztahuje se na „Informace o využití služeb NIA“, ty jsou v Dokumentaci publikovány od stávající verze.


 • V souvislosti se zavedením možnosti přihlásit se k využítí služeb národní identitní autority (NIA) došlo na Daňovém portále Finanční správy ke změnám ve vzhledu hlavičky formuláře a navigace mezi stránkami. Hlavička formulářových stránek EPO byla upravena takto: V případě uživatele přihlášeného k NIA jsou zobrazeny a) název uživatele (odkaz na detailní informace), b) odkaz pro „odhlášení“ z NIA. V případě uživatele bez NIA-IA je zobrazen odkaz, vedoucí na stránku pro zahájení procesu přihlášení k NIA. Po úspěšném přihlášení je uživatel přesměrován zpět na stránky formuláře, jen předtím na stránce „Údaje z přihlášení NIA“ vybere, jak chce takto získané údaje použít. Navigace na stránkách se seznamem formulářů, se seznamem rozpracovaných podání nebo pro načtené podání (po stisku tlačítka <Úprava ve formuláři> po samotném načtení souboru) byla pro uživatele přihlášeného přes NIA upravena tak, že vždy před vlastním zobrazením formuláře si uživatel na stránce „Údaje z přihlášení NIA“ vybere, jak chce údaje z přihlášení k NIA použít. Podobně po odeslání podání a volbách "Nové podání" nebo "MENU" bude uživatel přihlášený k NIA-IA vždy přesměrován na novou stránku "Údaje z přihlášení z NIA".


 • Na Daňovém portále Finanční správy přibyl v sekci "Dokumentace", "Dokumentace ke službě elektronických podání EPO" nový odkaz "Informace o využití služeb národní identitní autority (NIA)" s informací o tom, že ze stránek portálu se lze přihlásit k NIA a odtud získané osobní údaje lze použít pro automatické předvyplnění vybraných položek ve formulářích EPO.


 • Na Daňovém portále Finanční správy vznikla pro všechna EPO podání (mimo autorizované písemnosti "VRACENÍ DPH V RÁMCI EU" a "MINI ONE STOP SHOP") možnost přihlásit se v hlavičce portálu nebo hlavičce formuláře k národní identitní autoritě (NIA) a získané osobní údaje využít pro automatické předvyplnění vybraných položek ve formulářích EPO. Byla vytvořena nová stránka, která se uživateli přihlášenému k NIA vždy automaticky zobrazí: - před zobrazením nového formuláře, - při výběru formuláře ze seznamu rozpracovaných podání, - pro načtené podání (po stisku tlačítka <Úprava ve formuláři> po načtení souboru) Zobrazené osobní údaje z přihlášení NIA jsou uživateli k dispozici jako editovatelné položky připravené k předvyplnění EPO formulářů. Údaje jsou použitelné na společné stránce subjektu (věta P), v blocích „Identifikace daňového subjektu“ resp. „Identifikace plátce“, "Údaje o podepisující osobě", "Fyzická osoba oprávněná k podpisu", "Sestavil" resp "Kontaktní osoba", včetně identifikačního údaje DIČ (pokud bude dohledáno), který je u většiny písemností umístěn na stránce Záhlaví. Vzhledem k tomu, že získané osobní údaje NIA se v této 1. etapě řešení týkají jen fyzických osob, bude do formuláře automaticky doplněn typ daňového subjektu = "F - Fyzická osoba", pokud je v automaticky předvyplňované části použit. Osobní údaje z NIA jsou zkontrolovány jednak na správnost znaků a také na platnost získaných údajů vůči číselníkům ADIS pro EPO. Obsahují-li údaje z NIA znaky, které se nepodařilo převést na používanou kódovou stránku (ADIS používá ISO 8859-2), zobrazí se kritická chyba "Údaje obsahují nepovolené znaky (např. "", "Ę", "", "", "Ő", aj) a uživatel je vyzván k jejich přepsání do uložitelné formy. Pokud názvy obcí, získané z NIA, (předávané v kódech podle RUIAN) neexistují v číselníku obcí ADIS pro EPO, pak se zobrazí kritická chyba "Název obce trvalého bydliště/sídla není jednoznačný - není v číselníku obcí ČR." a s využitím našeptávače uživatel vyplní správný název obce. V dolní části stránky na základě upozornění: "K předvyplnění formuláře EPO vyberte jednu z následujících variant, jak chcete údaje z přihlášení NIA použít." vybere uživatel formulářové bloky k předvyplnění. Variantně - pouze pro načtené / rozpracované podání bude text upozornění: "K předvyplnění formuláře EPO budou využity údaje z načteného souboru. Pokud chcete použít údaje z přihlášení NIA, vyberte z následujících variant a potvrďte stiskem OK." Nabídnou se bloky platné pro konkrétní formulář: (předem nebudoou vybrány) - "Vyplnit údaje subjektu" - "Vyplnit část Údaje o podepisující osobě" - "Vyplnit část Fyzická osoba oprávněná k podpisu" - "Vyplnit část Sestavil" Po zaškrtnutí určitého bloku budou automaticky znepřístupněny/zašeděny k němu nepovolené kombinace bloků dalších. Jestliže uživatel údaje NIA v polích přepsal/opravil anebo jestliže vybral bloky k předvyplnění, pak po stisku tlačítka "Storno" jsou veškeré tyto vstupy uživatele zrušeny, stránka je zavřena a uživatel je přesměrován do formuláře podání, kde se nic nepředvyplní. Po stisku "OK" jsou správné údaje uloženy (v rámci relace přihlášeného uživatele zůstávají stále dostupné pro použití na dalších formulářích), stránka je zavřena a uživatel je přesměrován do formuláře podání a to co zaškrtnul, je ve formuláři předvyplněno.