Informace o webové službě pro zjišťování spolehlivosti plátců DPH a bankovních účtů plátců DPH – technické parametry

  Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1. ledna 2013 zavedla institut tzv. nespolehlivého plátce, včetně zveřejnění těchto osob. Dále povinnost daňovým subjektům uvádět v přihlášce k registraci k dani z přidané hodnoty všechny své účty u poskytovatelů platebních služeb, používané pro ekonomickou činnost. U těchto účtů určit ta čísla účtů, která budou zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

  Finanční správa připravila technické řešení formou webové služby, které umožní on-line zjišťování spolehlivosti konkrétních plátců DPH a seznam bankovních účtů plátců DPH.


  Na adrese "https://adisrws.mfcr.cz/adistc/axis2/services/rozhraniCRPDPH.rozhraniCRPDPHSOAP" byla od 1. 4. 2013 zprovozněna webová služba pro zjišťování údajů o spolehlivosti plátců DPH a o jejich bankovních účtech, včetně čísla FÚ, kde je subjekt registrován – operace getStatusNespolehlivyPlatce. Od 1.8.2013 je tato služba rozšířena o operaci pro zjišťování seznamu nespolehlivých plátců – operace getSeznamNespolehlivyPlatce.


  Poznámka: Uvedená URL adresa slouží výhradně pro vzdálený přístup ke službě, ze SW třetích stran!
  Webovou část aplikace Registr DPH, umožňující vyhledávání subjektů DPH, najdete na stránkách Daňového portálu www.daneelektronicky.cz Odkaz na externí web.

  Mechanismy vysoké dostupnosti Daňového portálu využívají DNS balancování. DNS záznam adiswrs.mfcr.cz vrací několik IP adres podle aktuální dostupnosti částí Daňového portálu Aby tento mechanismus fungoval, musí aplikace volající služby Daňového portálu vždy použít DNS dotaz pro zjištění skutečné adresy "adisrws.mfcr.cz" a respektovat TTL DNS záznamů.


  Operace getStatusNespolehlivyPlatce

  Vstupem operace je jedno nebo více DIČ (maximálně 100).


  Výstupem je pro každé poptávané DIČ stav nespolehlivosti, seznam aktuálních evidovaných bankovních účtů a číslo FÚ, případně informace o tom, že subjekt nebyl v registru nalezen.


  Stav nespolehlivosti může nabývat následujících hodnot:

  ANOplátce DPH je nespolehlivý
  NEplátce DPH je spolehlivý
  NENALEZEN

  V případě, že je plátce nespolehlivý, je uvedeno i datum zveřejnění nespolehlivosti.
  U každého evidovaného účtu je uvedeno datum zveřejnění účtu.


  V odpovědi na dotaz je dále datum generování odpovědi a atributy "statusCode" a "statusText", tyto mohou nabývat hodnot:

  0 … OK

  Tento stav bude vracen v případě, že vše proběhne v pořádku. Odpověď bude obsahovat informace k požadovaným DIČ.

  1 … OK - příliš mnoho DIČ v dotazu. Vráceno bude pouze prvních 100 subjektů.

  Tento stav bude vracen v případě, že volající uvede více než je povolené množství DIČ v dotazu. Odpověď bude obsahovat informace k prvním 100 požadovaným DIČ z dotazu.

  2 … Technologická odstávka služby - 0:00-0:10.

  Tento stav bude vracen v době mezi 0:00 a 0:10, kdy bude probíhat pravidelná odstávka webové služby z důvodu aktualizace dat.

  3 … Služba nedostupná

  Tento stav bude službou vracen v případě jiné odstávky, než je technologická odstávka služby 0:00-0:10.


  Operace getSeznamNespolehlivyPlatce

  Operace nemá vstup.


  Výstupem je seznam aktuálně nespolehlivých plátců DPH ve shodné struktuře jakou poskytuje operace getStatusNespolehlivyPlatce.


  V odpovědi na dotaz je dále datum generování odpovědi a atributy "statusCode" a "statusText", tyto mohou nabývat hodnot:

  0 … OK

  Tento stav bude vracen v případě, že vše proběhne v pořádku. Odpověď bude obsahovat informace k požadovaným DIČ.

  2 … Technologická odstávka služby - 0:00-0:10.

  Tento stav bude vracen v době mezi 0:00 a 0:10, kdy bude probíhat pravidelná odstávka webové služby z důvodu aktualizace dat.

  3 … Služba nedostupná

  Tento stav bude službou vracen v případě jiné odstávky, než je technologická odstávka služby 0:00-0:10.


  Operace getStatusNespolehlivyPlatceRozsireny

  Vstupem operace je jedno nebo více DIČ (maximálně 100).


  Výstupem je pro každé poptávané DIČ stav nespolehlivosti, seznam aktuálních evidovaných bankovních účtů a číslo FÚ, název subjektu a adresa ve strukturované podobě, případně informace o tom, že subjekt nebyl v registru nalezen.


  Stav nespolehlivosti může nabývat následujících hodnot:

  ANO plátce DPH je nespolehlivý
  NE plátce DPH je spolehlivý
  NENALEZEN

  V případě, že je plátce nespolehlivý, je uvedeno i datum zveřejnění nespolehlivosti.
  U každého evidovaného účtu je uvedeno datum zveřejnění účtu.


  Strukturovaná adresa obsahuje pole:

  • ulice a číslo popisné/orientační
  • název části obce
  • název obce
  • PSČ
  • stát

  V odpovědi na dotaz je dále datum generování odpovědi a atributy "statusCode" a "statusText", tyto mohou nabývat hodnot:

  0 … OK
  Tento stav bude vracen v případě, že vše proběhne v pořádku. Odpověď bude obsahovat informace k požadovaným DIČ.
  1 … OK - příliš mnoho DIČ v dotazu. Vráceno bude pouze prvních 100 subjektů.
  Tento stav bude vracen v případě, že volající uvede více než je povolené množství DIČ v dotazu. Odpověď bude obsahovat informace k prvním 100 požadovaným DIČ z dotazu.
  2 … Technologická odstávka služby - 0:00-0:10.
  Tento stav bude vracen v době mezi 0:00 a 0:10, kdy bude probíhat pravidelná odstávka webové služby z důvodu aktualizace dat.
  3 … Služba nedostupná
  Tento stav bude službou vracen v případě jiné odstávky, než je technologická odstávka služby 0:00-0:10.

  Plánovaná technologická odstávka z důvodu údržby bude probíhat každou neděli 3:00-4:00.

  Podmínky služby:

  Generální finanční ředitelství si vyhrazuje právo, omezit nebo znemožnit přístup k WWW službě uživatelům (identifikovaným podle zdrojové IP adresy či jinak), kteří:

  • odešlou k vyřízení více než 10.000 požadavků za 24 hodin, (jeden požadavek = jedno volání služby)
  • odešlou k vyřízení více než 2.000 požadavků za 1 hodinu, (jeden požadavek = jedno volání služby)
  • odesílají zároveň (paralelně) více než 4 požadavky najednou
  • mají snahu o porušení bezpečnostní ochrany WWW serverů Daňového portálu a jeho aplikací,
  • používají WWW službu či jiné aplikace Daňového portálu jinak, než podle oficiální dokumentace,
  • opakovaně posílají nesprávně vytvořené požadavky,
  • opakovaně posílají stejné požadavky,
  • obcházejí povolené limity odesíláním požadavků z většího množství IP adres,
  • automatizovaně propátrávají databázi náhodnými údaji nebo generují většinu nesprávných dotazů.

  Generální finanční ředitelství si vyhrazuje právo výše uvedená pravidla v případě potřeby změnit.

  Popis webové služby ve formě WSDL je k dispozici na URL adrese:

  https://adisrws.mfcr.cz/adistc/axis2/services/rozhraniCRPDPH.rozhraniCRPDPHSOAP?wsdl


  Příklad volání getStatusNespolehlivyPlatce:

  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
  <StatusNespolehlivyPlatceRequest xmlns="http://adis.mfcr.cz/rozhraniCRPDPH/">
  <dic>445522999</dic>
  <dic>8855229999</dic>
  <dic>7755229999</dic>
  <dic>010101010</dic>
  </StatusNespolehlivyPlatceRequest>
  </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
  

  Příklad odpovědi getStatusNespolehlivyPlatce:

  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
  <StatusNespolehlivyPlatceResponse xmlns="http://adis.mfcr.cz/rozhraniCRPDPH/">
  <status odpovedGenerovana="2013-03-07" statusCode="0" statusText="OK" />
  <statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-03-02" dic="445522999" nespolehlivyPlatce="ANO" />
  <statusPlatceDPH cisloFu="13" dic="8855229999" nespolehlivyPlatce="NE">
  <zverejneneUcty>
  <ucet datumZverejneni="2013-03-01">
  <standardniUcet cislo="123456789" kodBanky="0800" />
  </ucet>
  <ucet datumZverejneni="2013-02-01">
  <standardniUcet cislo="9876543210" kodBanky="0800" predcisli="158" />
  </ucet>
  <ucet datumZverejneni="2013-02-01">
  <nestandardniUcet cislo="AL47212110090000000235698741" />
  </ucet>
  </zverejneneUcty>
  </statusPlatceDPH>
  <statusPlatceDPH cisloFu="451" dic="7755229999" nespolehlivyPlatce="NE" />
  <statusPlatceDPH dic="010101010" nespolehlivyPlatce="NENALEZEN" />
  </StatusNespolehlivyPlatceResponse>
  </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
  

  Příklad volání getSeznamNespolehlivyPlatce:

  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
  <SeznamNespolehlivyPlatceRequest xmlns="http://adis.mfcr.cz/rozhraniCRPDPH/">
  </SeznamNespolehlivyPlatceRequest>
  </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
  

  Příklad odpovědi getSeznamNespolehlivyPlatce:

  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
  <SeznamNespolehlivyPlatceResponse xmlns="http://adis.mfcr.cz/rozhraniCRPDPH/">
  <status bezVypisuUctu="ANO" odpovedGenerovana="2013-07-19" statusCode="0" statusText="OK" />
  <statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-07-18" dic="445522999" nespolehlivyPlatce="ANO" />
  <statusPlatceDPH cisloFu="13" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-06-02" dic="8855229999" nespolehlivyPlatce="ANO" />
  </SeznamNespolehlivyPlatceResponse>
  </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
  

  Příklad volání getStatusNespolehlivyPlatceRozsireny:

  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
   xmlns:roz="http://adis.mfcr.cz/rozhraniCRPDPH/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
  <roz:StatusNespolehlivyPlatceRozsirenyRequest>
  <roz:dic>445522999</roz:dic>
  </roz:StatusNespolehlivyPlatceRozsirenyRequest>
  </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
  

  Příklad odpovědi getStatusNespolehlivyPlatceRozsireny:

  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
  <StatusNespolehlivyPlatceRozsirenyResponse xmlns="http://adis.mfcr.cz/rozhraniCRPDPH/">
  <status statusText="OK" statusCode="0" odpovedGenerovana="2017-11-27"/>
  <statusPlatceDPH cisloFu="451" datumZverejneniNespolehlivosti="2013-07-18" nespolehlivyPlatce="ANO" dic="445522999">
  <nazevSubjektu>Test DS 2</nazevSubjektu>
  <adresa>
  <uliceCislo>Senovážné Nám. 23</uliceCislo>
  <castObce>NOVÉ MĚSTO (PRAHA 1)</castObce>
  <mesto>PRAHA 1</mesto>
  <psc>11000</psc>
  <stat>Česká republika</stat>
  </adresa>
  </statusPlatceDPH>
  </StatusNespolehlivyPlatceRozsirenyResponse>
  </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
  
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.39.1 ze dne 09.11.2021 12:50