• PŘIHLÁSIT NIA

Informace o podání učiněné datovou zprávou s ověřenou identitou podatele pomocí ISDS

S nabytím účinnosti zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, kterým byl mimo jiné novelizován zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “daňový řád“), došlo k několika změnám týkajících se možnosti učinit podání vůči správci daně. Nově lze, dle § 71 odst. 1 písm. c) daňového řádu, učinit podání datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Seznam podání, která lze učinit výše uvedeným způsobem je zveřejněn na stránce Přehled formulářů pro finanční správu , na Daňovém portále Finanční správy ČR www.daneelektronicky.cz.

Popis služby:

Pro zlepšení uživatelského prostředí a jednodušší práci v aplikaci Daňového portálu bylo zapracováno, v rámci informačních systémů veřejné správy, „propojení“ Daňového portálu s informačním systémem datových schránek (dále jen ISDS) prostřednictvím Autentizační služby portálu veřejné správy (dále jen „AS PVS“). Autentizační služba PVS slouží k autentizaci uživatelů jiných informačních systémů veřejné správy na základě ověření identity uživatele v identitním prostoru datových schránek. Kromě potvrzení o úspěšném přihlášení poskytuje služba se souhlasem uživatele též jeho identifikační údaje, jako je např. jméno, příjmení, datum narození, typ uživatele, typ datové schránky, údaje o datové schránce apod. Přihlášením se do informačního systému veřejné správy za pomoci autentizační služby nedochází k přihlášení do datové schránky ve smyslu § 17, odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Po úspěšném vyplnění elektronického formuláře a vstupu na stránku „Odeslání písemnosti“, je umožněno elektronicky odeslat podání ve formě datové zprávy s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Pro aktivaci této služby zvolte variantu „Ověření identity přihlášením do datové schránky“ a tlačítko „Podat“, následně budete přesměrováni na AS PVS a bude zobrazeno obvyklé přihlašovací okno ISDS. Zde uživatel zvolí svou metodu autentizace (Jménem a Heslem, Certifikátem, Pomocí SMS, Bezpečnostním kódem) a zadá odpovídající údaje. Pokud proběhla autentizace úspěšně, bude zobrazena žádost o vydání souhlasu s předáním informace o datové schránce a uživateli pro potřeby informačního systému veřejné správy. V případě nesouhlasu nebude možné provést ověření a podání učiněné datovou zprávou s ověřenou identitou podatele pomocí ISDS nebude realizováno. V případě vydání souhlasu bude Vaše datová zpráva odeslána na společné technické zařízení správce daně a Vám bude zobrazena stránka „Potvrzení o podání písemnosti“, zde budete informováni o úspěšném odeslání podání prostřednictvím sítě Internet. Pokud jste pověřenou osobou a nemáte požadovaná práva k používané datové schránce, budete přesměrováni zpět na Daňový portál, kde budete o této skutečnosti informováni chybovou zprávou. Vaše podání na společné technické zařízení správce daně nebude odesláno.

V případě neúspěšné autentizace v přihlašovacím okně ISDS, či v případě nesouhlasu s předáním informace o datové schránce a uživateli pro potřeby informačního systému veřejné správy, nebude umožněn přímý návrat na stránky Daňového portálu. Proces přihlašování do datové schránky a řízení aplikace AS PVS je zcela ve správě správce a provozovatele ISDS, a proto je třeba respektovat Provozní řád ISDS, který je k dispozici na stránkách www.datoveschranky.info.

Změny v aplikaci:

  • stránka Odeslání písemnosti- byla přidána nová volba podepisování/autentizace,
  • obrazovka Informace o souboru s datovou zprávou– byla upravena stránka pro zobrazení údajů při načtení potvrzení,
  • autentizace pomocí přesměrování na AS PVS.

Změna společného rozhraní pro třetí strany EPO:

Jelikož výše popsané změny se týkají pouze portálové služby, není určeno pro odesílání na společné rozhraní EPO pro třetí strany, nedochází k žádným změnám ani v dokumentaci pod odkazem „ Společné rozhraní pro třetí strany EPO (dokument PDF; 316,6 kB)“.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 41.39.1 ze dne 09.11.2021 12:50