• PŘIHLÁSIT NIA

Informace o odeslání rozsáhlého podání v režimu off-line

S nabytím účinnosti zákona 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, od 1. 1. 2013 dochází k transformaci 199 FÚ do 14 FÚ. Následkem toho dojde v některých případech ke značné koncentraci podání se současným nárůstem obsahu podání. Jedná se zejména o majetkové daně, speciálně o daň z nemovitosti (DNE), ale také o jiné daně, kdy například některá podání daně silniční (DSL) nemohou daňové subjekty podávat přes daňový portál, ale musí je podávat na médiu. Jako opatření, které má umožnit odesílání rozsáhlých podání byl zvolen off-line režim, tento režim bude fungovat pouze pro ta podání, která budou klasifikována jako rozsáhlá.

Klasifikace rozsáhlého podání:

Klasifikace rozsáhlého podání závisí na počtu záznamů (řádků, listů) v podání na stránkách, které řádky obsahují. Pro tyto věty s řádky je stanoven limit počtu řádků a v případě, že je překročen, aplikace klasifikuje podání jako rozsáhlé. Limitů může být více, každý typ věty může mít vlastní limit nebo může být nastaven i limit za celé podání bez ohledu na typ věty. Velikosti nastavených limitů je možno prohlížet na stránce „Daňový portál > Dokumentace > Struktura souborů EPO“, kde je pro každé podání, jež může být klasifikováno jako rozsáhlé, zobrazen nastavený limit na příslušné stránce struktury podání. Pokud je alespoň jeden z nastavených limitů překročen, je podání klasifikováno jako rozsáhlé. Pokud není žádný limit pro dané podání nastaven, nemůže být takové podání nikdy klasifikováno jako rozsáhlé.

Odeslání rozsáhlého podání:

V případě rozsáhlého podání funguje odesílání tak, že uživatel po odeslání obdrží potvrzení o odeslání souboru ke zpracování, nikoliv potvrzení o přijetí podání. Současně obdrží informaci, kde a za jakých podmínek si uživatel bude moci zobrazit a vyzvednout výsledek zpracování, součástí této informace jsou i vygenerované přístupové údaje. Následně, v jiné části aplikace, na stránce „Daňový portál > Elektronická podání pro Finanční správu > Zjištění stavu podání > Vyzvednutí výsledku zpracování off-line odeslané datové zprávy“, na základě dříve vygenerovaných přístupových údajů, kterými jsou identifikátor odeslané datové zprávy (ID předání) a heslo, zjistí výsledek zpracování. Současně budou při zpracování v off-line režimu některé kontroly podání vypnuty. Z tohoto důvodu bude uživatel informován o případných kritických chybách až při vyzvednutí výsledku zpracování. Proces přijetí spojený s kontrolou podání tedy probíhá na pozadí bez nutnosti toho, aby uživatel čekal na výsledek a potvrzení o přijetí. Je třeba mít na paměti, že proces podání, jak jej definuje §73 daňového řádu, je ukončen až vystavením potvrzení o přijetí, nikoliv pouhým odesláním (§6, vyhláška 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby).

Upozornění: Čas odeslání není časem doručení! V případě odesílání rozsáhlého podání v režimu off-line, je třeba počítat s časovou prodlevou, nutnou na zpracování a kontrolu rozsáhlých podání.

Změny na formuláři při zpracování rozsáhlého podání:

Po akcích :
 • Přidání nového řádku, kterým byl již překročen limit
 • Kontrola stránky (kdy se zkontrolují pouze položky na zobrazené stránce a aktualizuje se chybové hlášení)
 • Protokol chyb (kdy se provádí úplná kontrola písemnosti a zobrazí se stránka s protokolem chyb)
 • Přepočet (kdy se provede přepočet vypočítaných a číselníkových položek podle pravidel písemnosti)
 • Načtení podání ze souboru, kterým byl již překročen limit
 • Načtení souboru s potvrzením typu *.p7s, kterým byl již překročen limit
 • Odeslání písemnosti
bude uživatel informován o skutečnosti, že se jedná o rozsáhlé podání následující hláškou:

Vaše podání bude zpracováno v režimu off_line, nesplňuje podmínky pro on_line zpracování.
Podání bude zpracováno off-line.
 • Některé kontroly a přepočty budou vypnuty a podání bude odesláno bez jejich provedení.
 • Budou provedeny na Společném technickém zařízení správce daně.
 • V případě výskytu kritických chyb nebude Vaše podání přijato.
Přístup k informaci o stavu zpracování získáte na základě ID předání a přístupového hesla, které obdržíte po odeslání datové zprávy v části Daňový portál -> Elektronická podání -> Zjištění stavu podání -> Vyzvednutí výsledku zpracování off-line odeslané datové zprávy.


Po stisku libovolné klávesy bude informační blok s hláškou z obrazovky odstraněn a současně se do formuláře, na všechny jeho stránky, do horní části obrazovky zobrazí text “Jedná se o rozsáhlé podání, které bude podáno v režimu off-line. V režimu off-line jsou některé kontroly vypnuty.“.

Po akci Úplný opis k tisku se uživateli zobrazí obrazovka s informačním textem: “Opis vlastní písemnosti – akce nebude provedena, pracujete v režimu off-line“. Jakmile uživatel ve formuláři odstraní nadlimitní řádek, bude podání zpracováno ve standardním režimu on-line.

Vyzvednutí výsledku zpracování:

V případě, že uživatel odeslal datovou zprávu v režimu off-line, může si na stránce pro Vyzvednutí výsledku zpracování off-line odeslané datové zprávy zjistit výsledek zpracování. Na stránce „Daňový portál > Elektronická podání pro Finanční správu > Zjištění stavu podání > Vyzvednutí výsledku zpracování off-line odeslané datové zprávy“ uživatel zadá ID předání a heslo a poté stiskne tlačítko < Vyzvednout >. Aplikace poté zobrazí jeden z těchto tří stavů:
 • Předáno ke zpracování, soubor zatím nebyl zkontrolován, čeká na zpracování.
 • Přijato.
  • bylo podáno bez elektronického podpisu (ZAREP)
  • bylo podáno se ZAREP
  • bylo podáno s ověřenou identitou podatele pomocí ISDS
 • Nepřijato.
V případě, že byla datová zpráva přijata, je k dispozici ke stažení Potvrzení podání a Opis elektronického potvrzení (v případě podání se ZAREP, nebo s ověřenou identitou podatele pomocí ISDS), nebo e-tiskopis (v případě podání bez ZAREP). V případě, že podání nebylo přijato, je přiložen protokol chyb, ve kterém jsou uvedeny kritické chyby, bránící přijetí.

Aby uživatel nemusel několikrát ověřovat stav, při kterém by zjistil, že soubor zatím nebyl zpracován/zkontrolován, doporučujeme vyplnit e-mailovou adresu na stránce pro odeslání písemnosti. Na tuto adresu bude zaslána informační zpráva v okamžiku, kdy bude soubor zkontrolován. Po obdržení e-mailu bude při vyzvednutí výsledku již pouze stav Přijato nebo Nepřijato.

Změna společného rozhraní EPO pro třetí strany:

Jelikož pro rozsáhlé podání se nevrací potvrzení o podání, ale potvrzení o odeslání souboru ke zpracování, bude v tomto duchu změněno i společné rozhraní EPO pro třetí strany, kde přibude i nová část pro vyzvednutí výsledku zpracování. Více je v dokumentaci portálu pod odkazem „ Společné rozhraní pro třetí strany EPO (dokument PDF; 316,6 kB) “.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 41.39.1 ze dne 09.11.2021 12:50