• PŘIHLÁSIT NIA

Souhrnné hlášení VIES

Zkratka:DPHSHV
Verze:01.02.12
Ze dne:9.12.2014

Následující popis obsahuje specifikaci struktury souboru konkrétní písemnosti. Další informace lze získat v dokumentu Obecný popis struktury souborů a rozhraní pro třetí strany společného technického zařízení správců daně. (dokument PDF; 316,6 kB).

Soubor definující strukturu písemnosti ke stažení: dphshv_epo2.xsd (dphshv_epo2.xsd).

DPHSHV - Struktura vět

TypPopisMinimální početMaximální početPoložky
DZáznam nesoucí základní údaje o Souhrnném hlášení VIES11ctvrt, d_poddp, dokument, k_uladis, mesic, pln_poc_celk, poc_radku, poc_stran, rok, shvies_forma, suma_pln
PVěta obsahuje informace o subjektu11c_orient, c_pop, c_pracufo, c_ufo, dic, dodobchjm, jmeno, naz_obce, opr_jmeno, opr_postaveni, opr_prijmeni, prijmeni, psc, sest_jmeno, sest_prijmeni, sest_telef, stat, titul, typ_ds, ulice, zast_dat_nar, zast_ev_cislo, zast_ic, zast_jmeno, zast_kod, zast_nazev, zast_prijmeni, zast_typ, zkrobchjm
RVěta obsahuje informace o jednom řádku SH VIES099999c_rad, c_vat, k_pln_eu, k_stat, k_storno, pln_hodnota, pln_pocet, por_c_stran

DPHSHV - Položky vět

Věta D
Záznam nesoucí základní údaje o Souhrnném hlášení VIES
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
ctvrtČíslo1čtvrtletí
za které (příp. za jehož část) je podáváno souhrnné hlášení. Kalendářní čtvrtletí uveďte číslicí v rozsahu 1 až 4, k vyplněné hodnotě nepřipisujte tečku. Vyplnění měsíce a roku ZO nebo čtvrtletí a roku ZO je povinné.
d_poddpDatum10Datum (vyplnění hlášení)
dokumentText3SHVTyp dokumentu
SHV – Souhrnné hlášení VIES

k_uladisText3DPHZkratka daňové úlohy
DPH - Daň z přidané hodnoty

mesicČíslo2měsíc
za který je podáváno souhrnné hlášení.
Kalendářní měsíc uveďte číslicí v rozsahu 1 až 12, k vyplněné hodnotě nepřipisujte tečku. Vyplnění měsíce a roku ZO nebo čtvrtletí a roku ZO je povinné.
pln_poc_celkČíslo8Počet plnění za hlášení celkem
- nevyplňuje se - nebude bráno v úvahu.
Pozn.: Nebylo odstraněno z důvodu zpětné kompatibility vstupních souborů.
poc_radkuČíslo4Celkový počet řádků hlášení
- nevyplňuje se - nebude bráno v úvahu.
Pozn.: Nebylo odstraněno z důvodu zpětné kompatibility vstupních souborů.
poc_stranČíslo3Celkový počet stran hlášení
- nevyplňuje se - nebude bráno v úvahu.
Pozn.: Nebylo odstraněno z důvodu zpětné kompatibility vstupních souborů.
rokČíslo4rok
kalendářní, za který (příp. za jehož část) je podáváno souhrnné hlášení.
shvies_formaText1[RN]Forma SH
R - souhrnné hlášení
N - následné souhrnné hlášení
suma_plnČíslo16Hodnota plnění za hlášení celkem
- nevyplňuje se - nebude bráno v úvahu.
Pozn.: Nebylo odstraněno z důvodu zpětné kompatibility vstupních souborů.

Věta P
Věta obsahuje informace o subjektu
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_orientText4Číslo orientační
místa pobytu nebo sídla daňového subjektu.
c_popČíslo6Číslo popisné
místa pobytu nebo sídla daňového subjektu.
c_pracufoČíslo44Územní pracoviště v, ve, pro
územní pracoviště, kde je nebo bude umístěn spis daňového subjektu (podle § 13 zákona číslo 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů).
Pro popis číselníku Pracoviště FÚ klikněte zde.
c_ufoČíslo31Finančnímu úřadu pro
Číslo finančního úřadu, kterému je podání určeno.
Pro popis číselníku Územní finanční orgány klikněte zde.
dicTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)10Daňové identifikační číslo (DIČ - pouze číselná část)
Kmenová část daňového identifikačního čísla (pouze číselná část), pokud bylo daňovému subjektu přiděleno.
dodobchjmText1112Dodatek obchodního jména
daňového subjektu právnické osoby.
jmenoText2010Jméno
daňového subjektu fyzické osoby.
naz_obceText48Obec
místo pobytu nebo sídla daňového subjektu
Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
opr_jmenoText20Jméno (a)
fyzické osoby oprávněné k podpisu.
Vyplňuje se, je-li typ daňového subjektu nebo typ jeho podepisující osoby právnická osoba.
opr_postaveniText40Vztah k právnické osobě.
fyzické osoby oprávněné k podpisu.
Vyplňuje se, je-li typ daňového subjektu nebo typ jeho podepisující osoby právnická osoba.
opr_prijmeniText36Příjmení
fyzické osoby oprávněné k podpisu.
Vyplňuje se, je-li typ daňového subjektu nebo typ jeho podepisující osoby právnická osoba.
prijmeniText36Příjmení
daňového subjektu fyzické osoby.
pscText103PSČ
místa pobytu nebo sídla daňového subjektu. PSČ v České republice musí mít délku 5 znaků bez mezer.
sest_jmenoText20Jméno
osoby, která sestavila podání/tvrzení.
sest_prijmeniText36Příjmení
osoby, která sestavila podání/tvrzení.
sest_telefText14Telefon
osoby, která sestavila podání/tvrzení.
statText259Stát
Název státu místa pobytu nebo sídla daňového subjektu. Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka naz_zeme_c25.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
titulText10Titul
daňového subjektu fyzické osoby.
typ_dsText1[FP]Typ daňového subjektu
(V případě skupiny se uvede typ zastupujícícho člena.)
F - fyzická osoba
P - právnická osoba.
uliceText3811Ulice (nebo část obce)
místa pobytu nebo sídla daňového subjektu.
zast_dat_narDatum10Datum narození
podepisující osoba.
Pokud podává fyzická podepisující osoba, buď datum narození nebo evidenční číslo je povinné.
zast_ev_cisloText36Evidenční číslo osvědčení daňového poradce
Pokud podává fyzická podepisující osoba, buď datum narození nebo evidenční číslo je povinné.
zast_icTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)10IČ právnické osoby
podepisující osoba.
Pokud podává právnická podepisující osoba je povinné.
zast_jmenoText20Jméno (a)
podepisující osoba.
Pokud podává fyzická podepisující osoba je povinné.
zast_kodText2([123])|(4c)|([4567][ab])Kód podepisující osoby
Číselný kód podle níže uvedených typů podepisující osoby:
Fyzická osoba:
1 - zákonný zástupce nebo opatrovník
2 - ustanovený zástupce
3 - společný zástupce, společný zmocněnec
4a - obecný zmocněnec - fyzická osoba i právnická osoba
4b - fyzická osoba daňový poradce nebo advokát
5a - osoba spravující pozůstalost
5b - zástupce osoby spravující pozůstalost
6a - dědic po skončení řízení o pozůstalosti
6b - zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti
7a - právní nástupce právnické osoby
7b - zástupce právního nástupce právnické osoby

Právnická osoba:
2 - ustanovený zástupce
3 - společný zástupce, společný zmocněnec
4a - obecný zmocněnec - fyzická osoba i právnická osoba
4c -právnická osoba vykonávající daňové poradenství
5a - osoba spravující pozůstalost
5b - zástupce osoby spravující pozůstalost
6a - dědic po skončení řízení o pozůstalosti
6b - zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti
7a - právní nástupce právnické osoby
7b - zástupce právního nástupce právnické osoby
zast_nazevText255Název právnické osoby
podepisující osoba.
Pokud podává právnická podepisující osoba je povinné.
zast_prijmeniText36Příjmení
podepisující osoba.
Pokud podává fyzická podepisující osoba je povinné.
zast_typText1[FP]Typ podepisující osoby
F - fyzická osoba
P - právnická osoba
Pokud podává podepisující osoba je povinné.
zkrobchjmText255Obchodní jméno právnické osoby
Obchodní jméno daňového subjektu právnické osoby.

Věta R
Věta obsahuje informace o jednom řádku SH VIES
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_radČíslo2Číslo řádku
Pokud je uvedeno, budou řádky ve formuláři uspořádány v zadaném pořadí.
c_vatText12DIČ pořizovatele (pouze číselná část)
Daňové identifikační číslo registrace k DPH pořizovatele v jiném členském státu (bez kódu státu, pouze číselná část).
Povinné v řádku, který není označen jako storno řádek. Vyplňuje se bez mezer, čárek a teček. V dané aplikaci je realizována pouze základní kontrola formální správnosti této položky, konečná kontrola je prováděna až při pořízení Vámi podaného souhrnného hlášení (následného souhrnného hlášení) na FÚ.
Žádné daňové identifikační číslo nesmí být v hlášení uvedeno více než jednou se stejným kódem plnění. Např. prostřední osoba v rámci zjednodušeného postupu uvádí odděleně dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu označené kódem "2", a zároveň může vykázat dodání zboží stejnému pořizovateli označené kódem "0" (viz pokyny pro vyplnění Kódu plnění).
Daňová identifikační čísla členských států EU
Název zeměKód zeměFormát DIČ pořizovatele zbožíPočet znakůPoznámky
BELGIEBE123456789010pouze číslice
"Od 1.1.2008 se všechna VAT ID Belgie změní z devítimístných na desetimístná. Do 31.12.2007 platné devítimístné VAT ID musí být povinně doplněno vedoucí nulou. (příklad: BE123456789 se mění na BE0123456789)"
BULHARSKOBG123456789
1234567890
9
nebo 10
pouze číslice
DÁNSKODK123456788pouze číslice
ESTONSKOEE1234567899pouze číslice
FINSKOFI123456788pouze číslice
FRANCIEFR12345678901
X1123456789
1X123456789
XX123456789
11obsahuje buď jen číslice nebo na prvním nebo druhém místě nebo na prvním a druhém místě velké písmeno, s výjimkou písmen I a O
CHORVATSKOHR1234567890111pouze číslice; Pozn.: je možné použít od 1.7.2013
IRSKOIE1234567X
1X34567X
1234567XX
8
nebo 9
obsahuje jedno nebo dvě velká písmena, a to na posledním místě nebo na druhém a posledním místě (pro délku 8),
obsahuje dvě velká písmena, a to na posledním a předposledním místě (pro délku 9)
ITÁLIEIT1234567890111pouze číslice
KYPRCY12345678X9obsahuje na posledním místě jedno velké písmeno
LITVALT123456789
123456789012
9 nebo
12
pouze číslice
LOTYŠSKOLV1234567890111pouze číslice
LUCEMBURSKOLU123456788pouze číslice
MAĎARSKOHU123456788pouze číslice
MALTAMT123456788pouze číslice
NĚMECKODE1234567899pouze číslice
NIZOZEMSKONL123456789B0112prvních devět znaků jsou číslice, poslední 3 znaky jsou vždy v rozsahu B01 až B99
POLSKOPL123456789010pouze číslice
PORTUGALSKOPT1234567899pouze číslice
RAKOUSKOATU123456789první znak je vždy U, zbývajících osm jsou číslice
RUMUNSKORO123456789010 a méněpouze číslice
vzhledem k proměnlivé délce DIČ je i číslice „0“ na prvním popřípadě dalších místech DIČ rozhodující, např. RO 019 a RO 0019 představují dvě rozdílná DIČ
ŘECKOEL1234567899pouze číslice
SLOVENSKOSK123456789010pouze číslice
SLOVINSKOSI123456788pouze číslice
ŠPANĚLSKOESX12345678
12345678X
X1234567X
9obsahuje jedno nebo dvě velká písmena, a to na prvním nebo posledním místě nebo na prvním a poledním místě
ŠVÉDSKOSE12345678901212pouze číslice
VELKÁ BRITÁNIEGB123456789
nebo
123456789012
nebo
GD123
nebo
HA123
9
nebo
12
nebo
5
pouze číslice nebo na prvním a druhém místě písmena GD nebo HA
- v případě 12 číslic poslední tři představují identifikaci organizační složky pořizovatele zboží,
- písmena GD a tři následující číslice představují identifikaci vládní instituce,
- písmena HA a tři následující číslice představují identifikaci zdravotnické organizace
k_pln_euČíslo1Kód plnění
0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě (§ 13 odst. 1 a 2 zákona)
1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu (§ 13 odst. 6 zákona)
2 - dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu (§ 17 zákona), tento kód vyplňuje pouze prostřední osoba
3 - poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státu (§ 9 odst. 1 zákona), pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby
Povinné v řádku, který není označen jako storno řádek.
k_statText2Kód země
Kód státu, který přidělil daňové identifikační číslo registrace k DPH pořizovatele.
Seznam kódů zemí je uveden výše viz tabulka Daňová identifikační čísla členských států EU. Povinné v řádku, který není označen jako storno řádek.
k_stornoText1Storno řádek
A - řádek označen jako storno řádek
Nesmí být uvedeno v souhrnném hlášení formy SH = R - souhrnné hlášení.
Při zpracování na FÚ je v řádném popř. ve všech předchozích následných SH VIES vyhledán shodný řádek (tj. kód země, DIČ pořizovatele zboží a kód způsobu plnění, musí být stejné) a tento řádek bude označen jako zrušený.
pln_hodnotaČíslo14Celková hodnota plnění v Kč
Povinné v řádku, který není označen jako storno řádek.
Daňový doklad dobropis se do celkové částky započítává záporně.
Celková hodnota plnění se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
Celková hodnota plnění musí být vždy celé číslo.
pln_pocetČíslo6Počet plnění
Počet poskytnutých dodávek zboží a služeb pořizovateli.
por_c_stranČíslo4Číslo stránky
Pokud je uvedeno, budou stránky na formuláři uspořádány v zadaném pořadí.

DPHSHV - Limity

Z důvodů překročení stanovené velikosti podání může dojít ke změně zpracování z on-line do režimu off-line,
ve kterém budou některé kontroly a přepočty ve formuláři i u načteného podání vypnuty a podání bude odesláno bez jejich provedení.
U těchto níže uvedených vět písemnosti jsou uvedeny parametry, kdy po překročení stanoveného limitu bude zpracování
prováděno pouze v off-line režimu. Pokud není typ věty uveden, pak se jedná o limit pro všechny věty za podání celkem bez ohledu na
jejich typ. Takový limit, pokud je nastaven, bývá uveden vždy na prvním řádku tabulky.


TypPopisStanovený limit počtu řádků (záznamů)
RVěta obsahuje informace o jednom řádku SH VIES4000Legenda - význam sloupců jednotlivých tabulek


Struktura vět


Typ:Označení věty písemnosti. Věta reprezentuje určitý věcný (i opakující se) celek. Každá písemnost musí mít povinné věty "D" a "P". Pro označení věty jsou (nově) rezervovány 2 znaky.
Popis:Popis obsahu věty.
Minimální počet:Minimální počet vět daného typu, které se musejí v souboru nacházet.
Maximální počet:Maximální počet vět daného typu, které se musejí v souboru nacházet.
Položky:Seznam zkratek položek, které může daná věta obsahovat.

Položky vět


Zkratka:Název položky - tento název je použit i pro název položek v souboru XML.
Typ položky:Datový typ položky.
Délka:Maximální délka položky vyjádřená v počtu znaků.
Za čárkou:U číselných položek udává počet míst za desetinnou čárkou.
Kód:Obsahuje kód položky tak, jak se má zobrazit v popisu položky na formuláři/průvodci.
Maska:Pouze pro typ alfanum. Může obsahovat regulární výraz, na který je položka kontrolována.
Alfanum.:Udává, zda se jedná o textovou reprezentaci čísla (hodnotou položky mohou být pouze řetězce sestávající ze znaků '0' - '9').
Měna:Indikátor, zda se jedná o položku typu měna. Pokud nejsou vyplněny hodnoty délky a za čárkou, jsou použity defaultní údaje měny (10,2).
Povinná:Určuje, zda položka musí být zadána (v souboru).
Záporná:Určuje, zda (číselná) položka může být záporná.
Popis:Vysvětlení významu položky.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web
Verze: 40.24.1 ze dne 06.08.2019