• PŘIHLÁSIT NIA

Oznámení pro DAC6 / Disclosure DAC6

Zkratka:MDROZN
Verze:03.01.02
Ze dne:15.6.2021

Následující popis obsahuje specifikaci struktury souboru konkrétní písemnosti. Další informace lze získat v dokumentu Obecný popis struktury souborů a rozhraní pro třetí strany společného technického zařízení správců daně. (dokument PDF; 316,6 kB).

Soubor definující strukturu písemnosti ke stažení: mdrozn_epo2.xsd (mdrozn_epo2.xsd).

MDROZN - Struktura vět

TypPopisMinimální početMaximální početPoložky
DInformace o podání11arr_id, c_ufo_cil, dis_id, dokument, duvod_podani, k_uladis, postaveni_povinne_osoby, role_zprostredkovatele, typ_oznameni, typ_usporadani, vztah_uzivatele, vztah_zprostredkovatele
PÚdaje identifikace ohlašující české entity a podpisové doložky11c_ufo, dic, opr_email, opr_jmeno, opr_postaveni, opr_prijmeni, typ_ds, zast_dat_nar, zast_ev_cislo, zast_ic, zast_jmeno, zast_kod, zast_nazev, zast_prijmeni, zast_typ
SEIdentifikace přidružené entity (II. oddíl)0999c_obce, cp, datum_narozeni, dic, email, id_subjektu, jmeno, misto_narozeni, nazev, obec, poradi_vety, prijmeni, psc, stat, stat_kod, stat_rezidence, stat_rezidence_kod, telefon, typ_subjektu, typ_vety, ulice
SOIdentifikace dotčené osoby (IV. oddíl)0999c_obce, cp, datum_narozeni, dic, email, id_subjektu, id_vzor, jmeno, misto_narozeni, nazev, obec, poradi_vety, prijmeni, psc, stat, stat_kod, stat_rezidence, stat_rezidence_kod, telefon, typ_subjektu, typ_vety, ulice
SPIdentifikace povinné osoby (I. oddíl)11c_obce, cp, datum_narozeni, dic, email, id_subjektu, jmeno, misto_narozeni, nazev, obec, poradi_vety, prijmeni, psc, stat, stat_kod, stat_rezidence, stat_rezidence_kod, telefon, typ_subjektu, typ_vety, ulice
STIdentifikace ovládající/ovládané osoby (VI. oddíl)0999c_obce, cp, datum_narozeni, dic, email, id_subjektu, id_vzor, jmeno, misto_narozeni, nazev, obec, poradi_vety, prijmeni, psc, stat, stat_kod, stat_rezidence, stat_rezidence_kod, telefon, typ_subjektu, typ_vety, ulice
SUIdentifikace uživatele uspořádání (II. oddíl)0999c_obce, cp, datum_narozeni, dic, email, id_subjektu, id_vzor, jmeno, misto_narozeni, nazev, obec, poradi_vety, prijmeni, psc, stat, stat_kod, stat_rezidence, stat_rezidence_kod, telefon, typ_subjektu, typ_vety, ulice
SZIdentifikace zprostředkovatele (III. oddíl)0999c_obce, cp, datum_narozeni, dic, email, id_subjektu, id_vzor, jmeno, misto_narozeni, nazev, obec, poradi_vety, prijmeni, psc, stat, stat_kod, stat_rezidence, stat_rezidence_kod, telefon, typ_subjektu, typ_vety, ulice
UInformace o uživateli uspořádání (II. oddíl)0999datum_zavedeni, id_subjektu, id_vety, poradi_vety, zkopirovano
EInformace o přidružené entitě (II. oddíl)0999dotcena, id_subjektu, id_uzivatele, poradi_vety
ZInformace o zprostředkovateli (III. oddíl)0999id_subjektu, mlcenlivost, poradi_vety, role_zprostredkovatele, stat, stat_kod, zkopirovano
IInformace k přeshraničnímu uspořádání (V. oddíl)11a1, a2_a, a2_b, a3, b1, b2, b3, c1_a, c1_b_i, c1_b_ii, c1_c, c1_d, c2, c3, c4, castka, charakteristicke_znaky, d1_a, d1_b, d1_c, d1_d, d1_e, d1_f, d1_jine, d2_a_b_c, datum_zavedeni, datum_zavedeni_fixed, duvod_podani, e1, e2_a_b, e3, mena, nazev_usporadani, popis_usporadani, splneni_testu, ustanoveni_predpisu
TInformace o struktuře (VI. oddíl)0999dalsi_info, id_struktura, id_struktura_ovladajici, id_subjektu, investovana_castka, mena, ovladana_osoba, podil, poradi_vety

MDROZN - Položky vět

Věta D
Informace o podání
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
arr_idText170Identifikační číslo uspořádání (A-ID) / Arrangement ID
V případě nového oznámení nevyplňujte. Identifikační číslo uspořádání bude po zpracování vytvořeno automaticky a zasláno emailem k Vaší evidenci.
 
V případě následného oznámení vyplňte identifikační číslo uspořádání, ke kterému se následné oznámení vztahuje.
In the case of an initial disclosure do not fill in the field.
 
A-ID will be automatically provided via e-mail after processing your initial disclosure.
 
In the case of additional disclosure, indicate A-ID of the arrangement, to which the additional disclosure is related.
c_ufo_cilČíslo3013Finančnímu úřadu pro
Číslo cílového finančního úřadu musí odpovídat hodnotě "13".
Pro popis číselníku Územní finanční orgány klikněte zde.
dis_idText170Identifikační číslo předchozího podání (D-ID) / Disclosure ID
V případě následného oznámení - opravy chyby původního podání. Uveďte identifikační číslo (D-ID) předchozího podání, které chcete opravit.
 
V případě nového oznámení nevyplňujte. Identifikační číslo podání (D-ID) bude po zpracování automaticky vytvořeno a zasláno emailem k Vaší evidenci.
 
V případě následného oznámení, které nebude opravou chybného podání, ale bude oznámením o změně v uspořádání, nevyplňujte. Nové identifikační číslo podání (D-ID) bude po zpracování automaticky vytvořeno a zasláno emailem k Vaší evidenci.
Indicate D-ID of the previous disclosure you would like to correct. This field is filled just in the case of corrections.
 
In the case of an initial disclosure D-ID will be automatically provided via e-mail after processing your disclosure.
 
In the case of an additional disclosure that is not a correction of the previous disclosure, D-ID will be issued and provided to your e-mail after processing the disclosure.
dokumentText30OZNTyp dokumentu
Položka musí být vyplněna a musí obsahovat text "OZN".
duvod_podaniText80|DAC61104|DAC61105|DAC61106Důvod podání oznámení uživatelem / Capacity of the Relevant taxpayer
Uveďte důvod, ze kterého uživatel daného uspořádání se stal povinnou osobou a podává toto oznámení.
Indicate the role of the Relevant taxpayer with respect to the Disclosure. For what reason is the Relevant taxpayer Disclosing person.
k_uladisText30MDRZkratka daňové úlohy
Položka musí být vyplněna a musí obsahovat text "MDR".
postaveni_povinne_osobyText120Intermediary|RelevantPostavení povinné osoby v daném uspořádání / Disclosing person
Vyberte v jakém postavení se nachází povinná osoba v daném uspořádání podávající toto oznámení.
Mark whether the disclosing person is an Intermediary or a Relevant taxpayer.
role_zprostredkovateleText80|DAC61101|DAC61102Role zprostředkovatele / Capacity of the Intermediary
Vyberte, jakou roli zprostředkovatel zastává k danému přeshraničnímu uspořádání.
Indicate the capacity of the Intermediary with respect to the Disclosure.
typ_oznameniText10A|NTyp oznámení
Vyberte variantu "nové oznámení" pokud se jedná o úplně první oznámení o přeshraničním uspořádání v rámci území Evropské Unie.
 
Varianta "následné oznámení" se vybere pokud již o daném přeshraničním uspořádání bylo na území Evropské unie oznámeno. Vyplňte ji i v případě aktualizace a přidání úživatelů daného přeshraničního uspořádání, nebo opravy chyb předchozího podání.
Mark "Initial disclosure" only if it is the first disclosure of Arrangement within the EU territory.
 
Mark "Additional disclosure" in the case that the arrangement have been already disclosed within the EU territory and you would like to add new relevant taxpayers or information. Also mark "Additional disclosure" in the case you would like to correct a previous disclosure that have been already disclosed.
typ_usporadaniText10N|ATypizované podle § 14e odst. 1 ZMSSD / Marketable Arrangement
Pole "Ano" zaškrtněte v případě, že dané přeshraniční uspořádání je typizovaným přeshraničním uspořádáním podle § 14e odst. 1 ZMSSD.
 
Poznámka: V případě, že je toto pole zaškrtnuté spolu s polem "nové oznámení", II. oddíl formuláře - Uživatel, není povinný. Vychází se ze situace, kdy nově vytvořené typizované uspořádání nemá ještě své úživatele. Může však nastat situace, kdy dané uspořádání má své uživatele. V tomto případě se uživatelé daného uspořádání uvednou v II. oddílu.
 
Pole "Ne" zaškrtněte v případě, pokud je oznamované uspořádání přeshraničním uspořádáním "na míru" podle § 14e odst. 2 ZMSSD.
Mark "Yes" if the cross-border arrangement is Marketable arrangement according to § 14e subsection 1 of the Act. Otherwise it will be considered for bespoke arrangement in according to § 14e subsection 2 of the Act.
 
Note: If this field is marked together with initial disclosure the section with Relevant taxpayer is not mandatory. The first Disclosure of a Marketable Arrangement which only contains the “structure”; in principle, it does not contain the list of relevant taxpayers but, depending on the marketing time, it might include an initial set of taxpayers.
 
Mark "No" if the cross-border arrangement is considered for bespoke arrangement in according to § 14e subsection 2 of the Act.
vztah_uzivateleText60|RTNEXa|RTNEXb|RTNEXc|RTNEXdVztah uživatele uspořádání k členskému státu, ve kterém je podáno oznámení / Relevant taxpayer nexus
Vyberte vztah, který má uživatel uspořádání podávající toto oznámení k České republice.
Select the reason for which the information shall be filed only to the competent authority of the Czech Republic.
vztah_zprostredkovateleText50|INEXa|INEXb|INEXc|INEXdVztah zprostředkovatele k členskému státu, ve kterém je podáno oznámení / Intermediary nexus
Vyberte vztah, který má zprostředkovatel podávající toto oznámení k České republice.
Select the reason for which the information shall be filed only to the competent authority of the Czech Republic.

Věta P
Údaje identifikace ohlašující české entity a podpisové doložky
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_ufoČíslo3013Finančnímu úřadu pro
Číslo cílového finančního úřadu musí odpovídat hodnotě "13".
Pro popis číselníku Územní finanční orgány klikněte zde.
dicTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)100DIČ / TIN
opr_emailText2550Email / E-mail
opr_jmenoText20Jméno / Name
opr_postaveniText40Vztah k právnické osobě / Relation to the legal entity
opr_prijmeniText36Příjmení / Surname
typ_dsText10|F|PTyp subjektu
zast_dat_narDatum10Datum narození / Date of birth
zast_ev_cisloText36Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / Tax Advisor Certificate Registration Number
zast_icTextová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly)10IČ právnické osoby / ID of the legal entity
zast_jmenoText20Jméno / Name
zast_kodText2([123])|(4c)|([4567][ab])Kód podepisující osoby / Code of the signatory
zast_nazevText255Název právnické osoby / Legal entity name
zast_prijmeniText36Příjmení / Surname
zast_typText1[FP]Typ podepisující osoby / Type of the signatory

Věta SE
Identifikace přidružené entity (II. oddíl)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_obceČíslo60Číslo obce
Pro hodnotu této položky použijte číselník Obce (obce). Z číselníku se vkládá položka c_obce.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: musí být vyplněn existující kód obce.
Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
cpText40000Číslo popisné / Building identifier
datum_narozeniDatum100Datum narození / Date of birth
dicText2000DIČ / TIN
emailText4000Email / E-mail
id_subjektuText320Unikátní ID subjektu
Jednoznačný identifikátor subjektu v rámci podání. Vazba přes položku "id_subjektu" na větu "E".
jmenoText2000Jméno / Name
misto_narozeniText2000Místo narození / Place of birth
nazevText2000Název společnosti / Name of the organisation
obecText40000Obec / Town

Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
poradi_vetyČíslo90Pořadí subjektu
prijmeniText2000Příjmení / Surname
pscText40000PSČ / Post code
statText250Stát / Country

Pro popis číselníku Země klikněte zde.
stat_kodText20Kód státu
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka kod2_eu.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
stat_rezidenceText250Stát rezidence / Country of residence

Pro popis číselníku Země klikněte zde.
stat_rezidence_kodText20Kód státu rezidence
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka kod2_eu.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
telefonText150Telefon / Telephone
typ_subjektuText10|F|PTyp subjektu / Associated enterprise type
typ_vetyText10ETyp věty
uliceText40000Ulice (část obce) / Street

Věta SO
Identifikace dotčené osoby (IV. oddíl)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_obceČíslo60Číslo obce
Pro hodnotu této položky použijte číselník Obce (obce). Z číselníku se vkládá položka c_obce.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: musí být vyplněn existující kód obce.
Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
cpText40000Číslo popisné / Building identifier
datum_narozeniDatum100Datum narození / Date of birth
dicText2000DIČ / TIN
emailText4000Email / E-mail
id_subjektuText320Unikátní ID subjektu
Jednoznačný identifikátor subjektu v rámci podání.
id_vzorText320Identifikátor zdrojového subjektu / Source person identificator
Položka odkazuje na id_subjektu, ze kterého byl subjekt kopírován. Musí být vyplněno, pokud se jedná o Dotčenou osobu, která je zároveň Přidruženou entitou. Pokud je položka vyplněna, musí se údaje o subjektu shodovat s údaji ze vzorové věty.
jmenoText2000Jméno / Name
misto_narozeniText2000Místo narození / Place of birth
nazevText2000Název společnosti / Name of the organisation
obecText40000Obec / Town

Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
poradi_vetyČíslo90Pořadí subjektu
prijmeniText2000Příjmení / Surname
pscText40000PSČ / Post code
statText250Stát / Country

Pro popis číselníku Země klikněte zde.
stat_kodText20Kód státu
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka kod2_eu.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
stat_rezidenceText250Stát rezidence / Country of residence

Pro popis číselníku Země klikněte zde.
stat_rezidence_kodText20Kód státu rezidence
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka kod2_eu.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
telefonText150Telefon / Telephone
typ_subjektuText10|F|PTyp subjektu / Affected person type
typ_vetyText10OTyp věty
uliceText40000Ulice (část obce) / Street

Věta SP
Identifikace povinné osoby (I. oddíl)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_obceČíslo60Číslo obce
Pro hodnotu této položky použijte číselník Obce (obce). Z číselníku se vkládá položka c_obce.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: musí být vyplněn existující kód obce.
Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
cpText40000Číslo popisné / Building identifier
datum_narozeniDatum100Datum narození / Date of birth
dicText2000DIČ / TIN
emailText4000Email / E-mail
id_subjektuText320Unikátní ID subjektu
Jednoznačný identifikátor subjektu v rámci podání.
jmenoText2000Jméno / Name
misto_narozeniText2000Místo narození / Place of birth
nazevText2000Název společnosti / Name of the organisation
obecText40000Obec / Town

Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
poradi_vetyČíslo90Pořadí subjektu
prijmeniText2000Příjmení / Surname
pscText40000PSČ / Post code
statText250Stát / Country

Pro popis číselníku Země klikněte zde.
stat_kodText20Kód státu
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka kod2_eu.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
stat_rezidenceText250Stát rezidence / Country of residence

Pro popis číselníku Země klikněte zde.
stat_rezidence_kodText20Kód státu rezidence
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka kod2_eu.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
telefonText150Telefon / Telephone
typ_subjektuText10|F|PTyp subjektu / Disclosing person type
typ_vetyText10PTyp věty
uliceText40000Ulice (část obce) / Street

Věta ST
Identifikace ovládající/ovládané osoby (VI. oddíl)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_obceČíslo60Číslo obce
Pro hodnotu této položky použijte číselník Obce (obce). Z číselníku se vkládá položka c_obce.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: musí být vyplněn existující kód obce.
Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
cpText40000Číslo popisné / Building identifier
datum_narozeniDatum100Datum narození / Date of birth
dicText2000DIČ / TIN
emailText4000Email / E-mail
id_subjektuText320Identifikace subjektu / Person identification
Jednoznačný identifikátor subjektu v rámci podání. Vazba přes položku "id_subjektu" na větu "T".
id_vzorText320Identifikátor zdrojového subjektu / Source person identificator
Položka odkazuje na id_subjektu, ze kterého byl subjekt kopírován. Položka je povinná a musí odkazovat na větu, která nemá id_vzor vyplněno. Údaje o subjektu se musí shodovat s údaji ze vzorové věty.
jmenoText2000Jméno / Name
misto_narozeniText2000Místo narození / Place of birth
nazevText2000Název společnosti / Name of the organisation
obecText40000Obec / Town

Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
poradi_vetyČíslo90Pořadí subjektu
prijmeniText2000Příjmení / Surname
pscText40000PSČ / Post code
statText250Stát / Country

Pro popis číselníku Země klikněte zde.
stat_kodText20Kód státu
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka kod2_eu.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
stat_rezidenceText250Stát rezidence / Country of residence

Pro popis číselníku Země klikněte zde.
stat_rezidence_kodText20Kód státu rezidence
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka kod2_eu.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
telefonText150Telefon / Telephone
typ_subjektuText10|F|PTyp subjektu / Person type
typ_vetyText10TTyp věty
uliceText40000Ulice (část obce) / Street

Věta SU
Identifikace uživatele uspořádání (II. oddíl)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_obceČíslo60Číslo obce
Pro hodnotu této položky použijte číselník Obce (obce). Z číselníku se vkládá položka c_obce.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: musí být vyplněn existující kód obce.
Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
cpText40000Číslo popisné / Building identifier
datum_narozeniDatum100Datum narození / Date of birth
dicText2000DIČ / TIN
emailText4000Email / E-mail
id_subjektuText320Unikátní ID subjektu
Jednoznačný identifikátor subjektu v rámci podání. Vazba přes položku "id_subjektu" na větu "U".
id_vzorText320Identifikátor zdrojového subjektu / Source person identificator
Položka odkazuje na id_subjektu, ze kterého byl subjekt kopírován. Pokud je podávající Uživatelem služeb, musí existovat právě jedna věta, která má tuto položku vyplněnou. Zároveň nesmí být vyplněna v žádné větě SZ. V takovém případě se musí údaje o subjektu shodovat s údaji ze vzorové věty P.
jmenoText2000Jméno / Name
misto_narozeniText2000Místo narození / Place of birth
nazevText2000Název společnosti / Name of the organisation
obecText40000Obec / Town

Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
poradi_vetyČíslo90Pořadí subjektu
prijmeniText2000Příjmení / Surname
pscText40000PSČ / Post code
statText250Stát / Country

Pro popis číselníku Země klikněte zde.
stat_kodText20Kód státu
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka kod2_eu.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
stat_rezidenceText250Stát rezidence / Country of residence

Pro popis číselníku Země klikněte zde.
stat_rezidence_kodText20Kód státu rezidence
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka kod2_eu.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
telefonText150Telefon / Telephone
typ_subjektuText10|F|PTyp subjektu / Relevant taxpayer type
typ_vetyText10UTyp věty
uliceText40000Ulice (část obce) / Street

Věta SZ
Identifikace zprostředkovatele (III. oddíl)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
c_obceČíslo60Číslo obce
Pro hodnotu této položky použijte číselník Obce (obce). Z číselníku se vkládá položka c_obce.
Položka obsahuje kritickou kontrolu: musí být vyplněn existující kód obce.
Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
cpText40000Číslo popisné / Building identifier
datum_narozeniDatum100Datum narození / Date of birth
dicText2000DIČ / TIN
emailText4000Email / E-mail
id_subjektuText320Unikátní ID subjektu
Jednoznačný identifikátor subjektu v rámci podání. Vazba přes položku "id_subjektu" na větu "Z".
id_vzorText320Identifikátor zdrojového subjektu / Source person identificator
Položka odkazuje na id_subjektu, ze kterého byl subjekt kopírován. Pokud je podávající Zprostředkovatelem, musí existovat právě jedna věta, která má tuto položku vyplněnou. Zároveň nesmí být vyplněna v žádné větě SU. V takovém případě se musí údaje o subjektu shodovat s údaji ze vzorové věty P.
jmenoText2000Jméno / Name
misto_narozeniText2000Místo narození / Place of birth
nazevText2000Název společnosti / Name of the organisation
obecText40000Obec / Town

Pro popis číselníku Obce klikněte zde.
poradi_vetyČíslo90Pořadí subjektu
prijmeniText2000Příjmení / Surname
pscText40000PSČ / Post code
statText250Stát / Country

Pro popis číselníku Země klikněte zde.
stat_kodText20Kód státu
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka kod2_eu.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
stat_rezidenceText250Stát rezidence / Country of residence

Pro popis číselníku Země klikněte zde.
stat_rezidence_kodText20Kód státu rezidence
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka kod2_eu.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
telefonText150Telefon / Telephone
typ_subjektuText10|F|PTyp subjektu / Intermediary type
typ_vetyText10ZTyp věty
uliceText40000Ulice (část obce) / Street

Věta U
Informace o uživateli uspořádání (II. oddíl)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
datum_zavedeniDatum100Datum zavedení uspořádání / Implementing date
Uveďte datum, ke kterému vznikla oznamovací povinnost. Od daného data je poté počítána 30 denní lhůta pro podání oznámení. Datum zadejte ve formátu "DD.MM.RRRR".
Indicate the date that triggered the obligation to disclose. From this date the 30-day disclosure period is calculated. Fill the date in "DD.MM.YYYY" format.
id_subjektuText320Unikátní ID subjektu
Jednoznačný identifikátor subjektu v rámci podání. Vazba přes položku "id_subjektu" na větu "SU".
id_vetyText320Unikátní ID uživatele
Jednoznačný identifikátor v rámci podání. Vazba přes položku "id_uzivatele" na větu "E".
poradi_vetyČíslo90Pořadí věty
zkopirovanoText10|N|AIndikátor kopie z povinné osoby
Indikuje, že tato věta je kopií z povinné osoby. Je-li ve větě D uvedeno postavení povinné osoby Relevant (uživatel), pak by právě jedna příslušná věta U měla zde mít A a ostatní N.

Věta E
Informace o přidružené entitě (II. oddíl)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
dotcenaText10N|AOsoba dotčena daným uspořádáním / Affected person
Uveďte, zda daná entita je dotčena daným uspořádáním ve smyslu § 14m odst. 1 písm. h) ZMSSD.
Pozn. jedná se o osobu, která sice není ani uživatelem uspořádání, ani jeho zprostředkovatelem, tedy se na něm přímo nepodílí, ale mohla by jím být ovlivněna. Uvedou se pouze ty osoby, které mají vztah k některému členskému státu Evropské unie.
Indicate whether the person that is associated to the relevant taxpayer is a affected person according to § 14m section 1 letter h) of the Act with respect to the Disclosure.
Note: Affected person is any other person in EU member state, who is not an intermediary or a relevant taxpayer and who is affected by the reportable cross-border arrangement.
id_subjektuText320Unikátní ID subjektu
Jednoznačný identifikátor subjektu v rámci podání. Vazba přes položku "id_subjektu" na větu "SE".
id_uzivateleText320Unikátní ID uživatele
Jednoznačný identifikátor subjektu v rámci podání. Vazba přes položku "id_vety" na větu "U".
poradi_vetyČíslo90Pořadí věty

Věta Z
Informace o zprostředkovateli (III. oddíl)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
id_subjektuText320Unikátní ID subjektu
Jednoznačný identifikátor subjektu v rámci podání. Vazba přes položku "id_subjektu" na větu "SZ".
mlcenlivostText10N|AUplatnění profesní mlčenlivosti podle § 14i ZMSSD / National exemption according to § 14i of the Act
Zaškrtněte možnost "Ano" v případě, pokud je uplatněna profesní mlčenlivost zprostředkovatelem přeshraničního uspořádání podle § 14i ZMSSD.
Zaškrtněte možnost "Ne" v případě, pokud zprostředkovatel přeshraničního uspořádání neuplatňuje profesní mlčenlivost.
V případě uplatnění profesní mlčenlivosti zprostředkovatelem u typizovaného uspořádání položky ve II. Oddílu - ,,Uživatel" nejsou povinnými poli.
Indicate "Yes" If the Intermediary applies an exemption from the obligation to report.
Indicate "No" If the Intermediary does not apply an exemption from the obligation to report.
If "Yes" is marked by intermediary within the marketable arrangement the section with Relevant taxpayer is not mandatory.
poradi_vetyČíslo90Pořadí věty
role_zprostredkovateleText80|DAC61101|DAC61102Role zprostředkovatele / Intermedary capacity
Vyberte, jakou roli zprostředkovatel zastává k danému přeshraničnímu uspořádání.
Indicate the role of the Intermediary with respect to the Disclosure.
statText250Členský stát Evropské unie, kde byla profesní mlčenlivost uplatněna / Country exemptions
Vyberte členský stát Evropské unie, ve kterém byla uplatněna profesní mlčenlivost.
Indicate the EU member state, from which the Intermediary is exempted from the obligation to report.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
stat_kodText20Kód členského státu Evropské unie, kde byla profesní mlčenlivost uplatněna / Country exemptions
Pro hodnotu této položky použijte číselník Země (zeme). Z číselníku se vkládá položka kod2_eu.
Pro popis číselníku Země klikněte zde.
zkopirovanoText10|N|AIndikátor kopie z povinné osoby
Indikuje, že tato věta je kopií z povinné osoby. Je-li ve větě D uvedeno postavení povinné osoby Intermediary (zprostředkovatel), pak by právě jedna příslušná věta Z měla zde mít A a ostatní N.

Věta I
Informace k přeshraničnímu uspořádání (V. oddíl)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
a1Text10N|AA.1
Uspořádání, kdy se uživatel nebo účastník příslušného uspořádání zaváže, že bude dodržovat podmínku důvěrnosti, která od něho může vyžadovat, aby ve vztahu k jiným zprostředkovatelům nebo daňovým orgánům neposkytl informace o tom, jak by určité uspořádání mohlo zajistit daňovou výhodu.
An arrangement where the relevant taxpayer or a participant in the arrangement undertakes to comply with a condition of confidentiality which may require them not to disclose how the arrangement could secure a tax advantage vis-?-vis other intermediaries or the tax authorities.
a2_aText10N|AA.2-a
Uspořádání, kdy má zprostředkovatel nárok na obdržení odměny, podílu, úhrady finančních nákladů nebo jiných úplat za příslušné uspořádání a tato odměna se stanoví s odkazem na výši daňové výhody získané z příslušného uspořádání.
An arrangement where the intermediary is entitled to receive a fee (or interest, remuneration for finance costs and other charges) for the arrangement and that fee is fixed by reference to the amount of the tax advantage derived from the arrangement.
a2_bText10N|AA.2-b
Uspořádání, kdy má zprostředkovatel nárok na obdržení odměny, podílu, úhrady finančních nákladů nebo jiných úplat za příslušné uspořádání a tato odměna se stanoví s odkazem na to, zda je z příslušného uspořádání skutečně získána daňová výhoda; to by zahrnovalo povinnost zprostředkovatele odměnu zčásti nebo zcela vrátit, pokud by zamýšlené daňové výhody získané z příslušného uspořádání nebylo zčásti nebo zcela dosaženo.
An arrangement where the intermediary is entitled to receive a fee (or interest, remuneration for finance costs and other charges) for the arrangement and that fee is fixed by reference to whether or not a tax advantage is actually derived from the arrangement. This would include an obligation on the intermediary to partially or fully refund the fees where the intended tax advantage derived from the arrangement was not partially or fully achieved.
a3Text10N|AA.3
Uspořádání, které podstatně standardizovalo dokumentaci nebo strukturu a je k dispozici více než jednomu uživateli, aniž by pro zavedení potřebovalo podstatnou úpravu.
An arrangement that has substantially standardised documentation and/or structure and is available to more than one relevant taxpayer without a need to be substantially customised for implementation.
b1Text10N|AB.1
Uspořádání, v rámci něhož jeho účastník podniká vykonstruované kroky, které sestávají z pořizování ztrátové společnosti, ukončení hlavní činnosti takové společnosti a využití jejích ztrát s cílem snížit svou daň, mj. převodem takových ztrát do jiné jurisdikce nebo urychlením uplatňování takových ztrát.
An arrangement whereby a participant in the arrangement takes contrived steps which consist in acquiring a loss- making company, discontinuing the main activity of such company and using its losses in order to reduce its tax liability, including through a transfer of those losses to another jurisdiction or by the acceleration of the use of those losses.
b2Text10N|AB.2
Uspořádání, které má za účinek převedení příjmu na majetek, dary nebo jiné kategorie příjmů zdaňovaných nižší sazbou nebo od daně osvobozených.
An arrangement that has the effect of converting income into capital, gifts or other categories of revenue which are taxed at a lower level or exempt from tax.
b3Text10N|AB.3
Uspořádání zahrnující kruhové transakce, které mají za následek pohyb aktiv v kruhu, zejména prostřednictvím zapojení vložených subjektů bez jiné primární komerční funkce nebo transakcí, které se vzájemně započítávají nebo ruší nebo mají jiné podobné vlastnosti.
An arrangement that has the effect of converting income into capital, gifts or other categories of revenue which are taxed at a lower level or exempt from tax.
c1_aText10N|AC.1-a
Uspořádání, které zahrnuje odpočitatelné přeshraniční platby provedené mezi dvěma nebo více přidruženými podniky, přičemž dochází k situaci, kdy příjemce nepodléhá zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení v žádné daňové jurisdikci.
An arrangement that involves deductible cross-border payments made between two or more associated enterprises where the recipient is not resident for tax purposes in any tax jurisdiction.
c1_b_iText10N|AC.1-b.i
Uspořádání, které zahrnuje odpočitatelné přeshraniční platby provedené mezi dvěma nebo více přidruženými podniky, přičemž dochází k situaci, kdyy příjemce podléhá zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení v určité jurisdikci a tato jurisdikce neukládá žádnou daň z příjmů právnických osob, nebo takovou daň ukládá s nulovou nebo téměř nulovou sazbou.
An arrangement that involves deductible cross-border payments made between two or more associated enterprises where although the recipient is resident for tax purposes in a jurisdiction, that jurisdiction does not impose any corporate tax or imposes corporate tax at the rate of zero or almost zero.
c1_b_iiText10N|AC.1-b.ii
Uspořádání, která zahrnují odpočitatelné přeshraniční platby provedené mezi dvěma nebo více přidruženými podniky, přičemž dochází k situaci, kdy příjemce podléhá zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení v určité jurisdikci a tato jurisdikce je zařazena na seznamu jurisdikcí třetích zemí, které byly kolektivně členskými státy nebo v rámci OECD vyhodnoceny jako nespolupracující.
An arrangement that involves deductible cross-border payments made between two or more associated enterprises where although the recipient is resident for tax purposes in a jurisdiction, that jurisdiction is included in a list of third-country jurisdictions which have been assessed by Member States collectively or within the framework of the OECD as being non-cooperative.
c1_cText10N|AC.1-c
Uspořádání, které zahrnuje odpočitatelné přeshraniční platby provedené mezi dvěma nebo více přidruženými podniky, přičemž dochází k situaci, kdy příjemce platby využívá výhodu úplného osvobození od daně v jurisdikci, v níž příjemce podléhá zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení.
An arrangement that involves deductible cross-border payments made between two or more associated enterprises where the payment benefits from a full exemption from tax in the jurisdiction where the recipient is resident for tax purposes.
c1_dText10N|AC.1-d
Uspořádání, které zahrnuje odpočitatelné přeshraniční platby provedené mezi dvěma nebo více přidruženými podniky, přičemž dochází k situaci, kdy při platbě daně se využívá výhody z preferenčního daňového režimu v jurisdikci, v níž příjemce podléhá zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení.
An arrangement that involves deductible cross-border payments made between two or more associated enterprises where the payment benefits from a preferential tax regime in the jurisdiction where the recipient is resident for tax purposes.
c2Text10N|AC.2
Odpočty za stejné odpisování aktiva jsou uplatňovány ve více než jedné jurisdikci.
Deductions for the same depreciation on the asset are claimed in more than one jurisdiction.
c3Text10N|AC.3
Osvobození od dvojího zdanění, pokud jde o stejnou položku příjmu nebo kapitálu, je uplatňováno ve více než jedné jurisdikci.
Relief from double taxation in respect of the same item of income or capital is claimed in more than one jurisdiction.
c4Text10N|AC.4
Existuje určité uspořádání, které zahrnuje převody aktiv a v němž je významný rozdíl v částce považované za splatnou ve formě protiplnění za aktiva v dotčených jurisdikcích.
There is an arrangement that includes transfers of assets and where there is a material difference in the amount being treated as payable in consideration for the assets in those jurisdictions involved.
castkaČísloCelkem: 16 Před čárkou: 13 Za čárkou: 22Hodnota přeshraničního uspořádání / Disclosure amount
Uvedou se údaje o tržní hodnotě uspořádání. Nejde o hodnotu daňové výhody, která má být uspořádáním dosažena, ale o hodnotu dané transakce. Např. v případě poskytnutých úvěrů se uvede výše úvěru, u převedení aktiv se rozumí hodnota aktiv, u využití ztrátových společností se rozumí výše ztráty, apod.
Indicate the value of the reportable cross-border Arrangement. It is the market value of the arrangement. It is not the value of a tax advantage obtained thanks to the Arrangement, but it is the value of a transaction e. g. in the case of provided loans it is the value of the loan; in the case of an asset's transfer it is the value of the asset; In the case of loss-making companies, it is the value of the loss, etc.
charakteristicke_znakyText40000Charakteristické znaky, které přeshraniční uspořádání naplňuje / Hallmarks
Vyberte charakteristické znaky, které dané uspořádání splňuje.
Select the Hallmarks that describe the Arrangement.
d1_aText10N|AD.1-a
Uspořádání, jehož účinkem může být narušení oznamovací povinnosti podle tohoto zákona nebo právních předpisů jiného státu provádějících unijní právo nebo rovnocenné mezinárodní smlouvy o automatické výměně informací o finančních účtech podle čl. C odst. 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, včetně mezinárodních smluv s nečlenskými státy Evropské unie, nebo jež využívá absence takových právních předpisů nebo dohod. Toto uspořádání zahrnuje využití účtu, produktu nebo investice, které nejsou finančním účtem nebo jejichž účelem není být finančním účtem podle čl. C odst. 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, avšak který má rysy významně podobné rysům finančního účtu podle čl. C odst. 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu.
An arrangement which may have the effect of undermining the reporting obligation under the laws implementing Union legislation or any equivalent agreements on the automatic exchange of Financial Account information, including agreements with third countries, or which takes advantage of the absence of such legislation or agreements. Such arrangements include the use of an account, product or investment that is not, or purports not to be, a Financial Account, but has features that are substantially similar to those of a Financial Account.
d1_bText10N|AD.1-b
Uspořádání, jehož účinkem může být narušení oznamovací povinnosti podle tohoto zákona nebo právních předpisů jiného státu provádějících unijní právo nebo rovnocenné mezinárodní smlouvy o automatické výměně informací o finančních účtech podle čl. C odst. 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, včetně mezinárodních smluv s nečlenskými státy Evropské unie, nebo jež využívá absence takových právních předpisů nebo dohod. Toto uspořádání zahrnuje převod finančních účtů podle čl. C odst. 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo aktiv do jurisdikcí nebo využití jurisdikcí, které nejsou vázány automatickou výměnou informací o finančních účtech podle čl. C odst. 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu se státem, ve kterém je uživatel uspořádání považován za podléhajícího zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení.
An arrangement which may have the effect of undermining the reporting obligation under the laws implementing Union legislation or any equivalent agreements on the automatic exchange of Financial Account information, including agreements with third countries, or which takes advantage of the absence of such legislation or agreements. Such arrangements include the transfer of Financial Accounts or assets to, or the use of jurisdictions that are not bound by the automatic exchange of Financial Account information with the State of residence of the relevant taxpayer.
d1_cText10N|AD.1-c
Uspořádání, jehož účinkem může být narušení oznamovací povinnosti podle tohoto zákona nebo právních předpisů jiného státu provádějících unijní právo nebo rovnocenné mezinárodní smlouvy o automatické výměně informací o finančních účtech podle čl. C odst. 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, včetně mezinárodních smluv s nečlenskými státy Evropské unie, nebo jež využívá absence takových právních předpisů nebo dohod. Toto uspořádání zahrnuje překlasifikování příjmu a majetku na produkty nebo platby, které nepodléhají automatické výměně informací o finančních účtech podle čl. C odst. 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu.
An arrangement which may have the effect of undermining the reporting obligation under the laws implementing Union legislation or any equivalent agreements on the automatic exchange of Financial Account information, including agreements with third countries, or which takes advantage of the absence of such legislation or agreements. Such arrangements include the reclassification of income and capital into products or payments that are not subject to the automatic exchange of Financial Account information.
d1_dText10N|AD.1-d
Uspořádání, jehož účinkem může být narušení oznamovací povinnosti podle tohoto zákona nebo právních předpisů jiného státu provádějících unijní právo nebo rovnocenné mezinárodní smlouvy o automatické výměně informací o finančních účtech podle čl. C odst. 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, včetně mezinárodních smluv s nečlenskými státy Evropské unie, nebo jež využívá absence takových právních předpisů nebo dohod. Toto uspořádání zahrnuje převod nebo konverzi finanční instituce podle čl. A odst. 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo finančního účtu podle čl. C odst. 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo jejich aktiv na finanční instituci podle čl. A odst. 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, finanční účet podle čl. C odst. 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo aktiva nepodléhající oznamování v rámci automatické výměny informací o finančních účtech podle čl. C odst. 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu.
An arrangement which may have the effect of undermining the reporting obligation under the laws implementing Union legislation or any equivalent agreements on the automatic exchange of Financial Account information, including agreements with third countries, or which takes advantage of the absence of such legislation or agreements. Such arrangements include the transfer or conversion of a Financial Institution or a Financial Account or the assets therein into a Financial Institution or a Financial Account or assets not subject to reporting under the automatic exchange of Financial Account information.
d1_eText10N|AD.1-e
Uspořádání, jehož účinkem může být narušení oznamovací povinnosti podle tohoto zákona nebo právních předpisů jiného státu provádějících unijní právo nebo rovnocenné mezinárodní smlouvy o automatické výměně informací o finančních účtech podle čl. C odst. 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, včetně mezinárodních smluv s nečlenskými státy Evropské unie, nebo jež využívá absence takových právních předpisů nebo dohod. Toto uspořádání zahrnuje využití právních subjektů, uspořádání nebo struktur, jež eliminují nebo jejichž účelem je eliminovat oznamování jednoho nebo více majitelů účtu podle čl. E odst. 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo ovládajících osob podle § 13d odst. 2 v rámci automatické výměny informací o finančních účtech podle čl. C odst. 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu.
An arrangement which may have the effect of undermining the reporting obligation under the laws implementing Union legislation or any equivalent agreements on the automatic exchange of Financial Account information, including agreements with third countries, or which takes advantage of the absence of such legislation or agreements. Such arrangements include the use of legal entities, arrangements or structures that eliminate or purport to eliminate reporting of one or more Account Holders or Controlling Persons under the automatic exchange of Financial Account information.
d1_fText10N|AD.1-f
Uspořádání, jehož účinkem může být narušení oznamovací povinnosti podle tohoto zákona nebo právních předpisů jiného státu provádějících unijní právo nebo rovnocenné mezinárodní smlouvy o automatické výměně informací o finančních účtech podle čl. C odst. 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, včetně mezinárodních smluv s nečlenskými státy Evropské unie, nebo jež využívá absence takových právních předpisů nebo dohod. Toto uspořádání narušuje postupy náležité péče používané finančními institucemi podle čl. A odst. 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu s cílem dodržet jejich závazky oznamování informací o finančních účtech podle čl. C odst. 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo využívá slabiny těchto postupů, včetně využívání jurisdikcí s neadekvátními nebo oslabenými režimy vymáhání právních předpisů v oblasti boje proti praní peněz nebo jurisdikcí s oslabenými požadavky na transparentnost pro právnické osoby nebo právní uspořádání.
An arrangement which may have the effect of undermining the reporting obligation under the laws implementing Union legislation or any equivalent agreements on the automatic exchange of Financial Account information, including agreements with third countries, or which takes advantage of the absence of such legislation or agreements. Such arrangements include arrangements that undermine, or exploit weaknesses in, the due diligence procedures used by Financial Institutions to comply with their obligations to report Financial Account information, including the use of jurisdictions with inadequate or weak regimes of enforcement of anti-money-laundering legislation or with weak transparency requirements for legal persons or legal arrangements.
d1_jineText10N|AD.1-jiné / D.1-Other
Uveďte v případě, pokud dané uspořádání naplňuje jiný charakteristický týkající se automatické výměny informací a skutečného vlastnictví, který není uveden v čl. D přílohy 3 k ZMSSD.
Specific hallmarks concerning automatic exchange of information and beneficial ownership not being explicitly listed in the list of hallmarks in the Article D of the Attachment 3 to the Act.
d2_a_b_cText10N|AD.2-a; D.2-b; D.2-c
Uspořádání zahrnující netransparentní právní řetězec nebo netransparentní řetězec skutečných majitelů využívající osoby nebo jednotky bez právní osobnosti,
a) které nevykonávají významnou ekonomickou aktivitu doloženou přiměřeným personálem, vybavením, aktivy a prostorami a
 
které jsou zapsány v obchodním rejstříku, řízeny, podléhají zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení, jsou ovládány nebo usazeny v jakékoli jurisdikci jiné než jurisdikci, ve které jeden nebo více skutečných majitelů aktiv držených takovými osobami nebo jednotkami bez právní osobnosti a
 
ve kterých nelze identifikovat skutečného majitele takových osob nebo jednotek bez právní osobnosti podle zákona upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
D.2-a: An arrangement involving a non-transparent legal or beneficial ownership chain with the use of persons, legal arrangements or structures that do not carry on a substantive economic activity supported by adequate staff, equipment, assets and premises.
 
D.2-b: An arrangement involving a non-transparent legal or beneficial ownership chain with the use of persons, legal arrangements or structures that are incorporated, managed, resident, controlled or established in any jurisdiction other than the jurisdiction of residence of one or more of the beneficial owners of the assets held by such persons, legal arrangements or structures.
 
D.2-c: An arrangement involving a non-transparent legal or beneficial ownership chain with the use of persons, legal arrangements or structures where the beneficial owners of such persons, legal arrangements or structures, as defined in Directive (EU) 2015/849, are made unidentifiable.
datum_zavedeniDatum100Datum zavedení uspořádání / Implementing date
Uveďte datum, ke kterému vznikla oznamovací povinnost. Od daného data je poté počítána 30 denní lhůta pro podání oznámení. Datum zadejte ve formátu "DD.MM.RRRR".
Indicate the date that triggered the obligation to disclose. From this date the 30-day disclosure period is calculated. Fill the date in "DD.MM.YYYY" format.
datum_zavedeni_fixedText10N|APříznak fixovaného data zavedení (nepoužívá se)
duvod_podaniText70|DAC6701|DAC6702|DAC6703|DAC6704Důvod pro podání oznámení / Reason
Vyberte skutečnost, na základě které vznikla oznamovací povinnost.
Indicate the event that triggered the obligation to disclose.
e1Text10N|AE.1
Uspořádání zahrnující využití jednostranných pravidel bezpečného přístavu.
An arrangement which involves the use of unilateral safe harbour rules.
e2_a_bText10N|AE.2-a; E.2-b
Uspořádání zahrnující převod těžko ocenitelných nehmotných aktiv, kterými jsou nehmotná aktiva nebo práva zahrnutá v nehmotných aktivech, pro něž v době jejich převodu mezi přidruženými entitami
a) neexistují žádná srovnatelná aktiva a
b) v době uzavření transakce jsou odhady budoucích peněžních toků nebo příjmů očekávaných z převáděného nehmotného aktiva nebo předpoklady použité při oceňování tohoto nehmotného aktiva vysoce nejisté, tudíž je obtížné předvídat míru konečného úspěchu nehmotného aktiva v okamžiku převodu.
E.2-a: An arrangement involving the transfer of hard-to-value intangibles. The term “hard-to-value intangibles” covers intangibles or rights in intangibles for which, at the time of their transfer between associated enterprises no reliable comparable exist.
 
E.2-b: An arrangement involving the transfer of hard-to-value intangibles. The term “hard-to-value intangibles” covers intangibles or rights in intangibles for which, at the time of their transfer between associated enterprises at the time the transaction was entered into, the projections of future cash flows or income expected to be derived from the transferred intangible, or the assumptions used in valuing the intangible are highly uncertain, making it difficult to predict the level of ultimate success of the intangible at the time of the transfer.
e3Text10N|AE.3
Uspořádání zahrnující vnitroskupinový přeshraniční převod funkcí nebo rizik nebo aktiv, pokud je v období tří let po převodu předpokládaný roční zisk před úroky a zdaněním (EBIT) u převodce nižší než 50 % předpokládaného ročního zisku před úroky a zdaněním, jehož by tento převodce dosáhl, kdyby k uvedenému převodu nedošlo.
An arrangement involving an intragroup cross-border transfer of functions and/or risks and/or assets, if the projected annual earnings before interest and taxes (EBIT), during the three-year period after the transfer, of the transferor or transferors, are less than 50 % of the projected annual EBIT of such transferor or transferors if the transfer had not been made.
menaText30Kód měny / Currency code
nazev_usporadaniText4000Název uspořádání / Disclosure name
Uveďte všeobecně známý název uspořádání. Pokud takové označení neexistuje nebo není vžito, do kolonky vyplňte "N/A".
Pozn. Některá přeshraniční uspořádání jsou popsána v odborné literatuře a mezi odbornou veřejností jsou pro ně vžita všeobecně známá označení, například Double Irish, Dutch Sandwich, Single Malt, the Green Jersey nebo karusel.
Indicate commonly known name of the cross-border arrangement (e.g. Double Irish, Dutch Sandwich, Single Malt, the Green Jersey etc.). In the case that there is no such name, indicate "N/A".
popis_usporadaniText40000Obecný popis uspořádání / Summary
Uveďte obsah uspořádání, tedy jaké kroky toto uspořádání předepisuje učinit, aby bylo dosaženo daňové výhody, a popis toho, v čem tato výhoda spočívá.
Smyslem popisu není porušení obchodního tajemství a dalších zákonem chráněných zájmů. Maximální počet znaků je 4 000.
Indicate a summary of the content of the reportable cross-border arrangement, its features and a description in abstract terms of the relevant business activities or arrangements, without leading to the disclosure of a commercial, industrial or professional secret or of a commercial process. Indicate what is the benefit obtained by this arrangement.
Maximum length of the text is 4000 characters.
splneni_testuText10N|ASplnění testu hlavního přínosu / Main benefit test
Test hlavního přínosu spočívá ve zkoumání, zda existuje příčinná souvislost mezi charakteristickým znakem uspořádání a daňovou výhodou, kterou lze očekávat, pokud bude uspořádání použito.
 
Test hlavního přínosu se váže k charakteristickým znakům uvedených v příloze č. 3 ZMSSD v čl. A; čl. B; čl. C odst. 1 písm. b) bod 1 a čl. C odst. 1 písm. c) a d).
The test will be satisfied if it can be established that the main benefit or one of the main benefits which, having regard to all relevant facts and circumstances, a person may reasonably expect to derive from an arrangement is the obtaining of a tax advantage.
 
If the field "Yes" is marked, it makes the following hallmarks available: Article A; Article B; Article C paragraph 1 letter b) point 1 and Article C paragraph 1 letter c) and d) of the Attachment 3 to the Act.
ustanoveni_predpisuText40000Ustanovení právních předpisů, jež jsou základem tohoto uspořádání / National provision
Uvedou se všechna ustanovení právních předpisů, dalších vnitrostátních normativních právních aktů a mezinárodních smluv, na kterých uspořádání závisí, tedy zejména těch, jejichž slabin má být v uspořádání využíváno, a to včetně ustanovení právních předpisů států, které nejsou členskými státy Evropské unie.
Indicate details of the national provisions that form the basis of the reportable cross-border arrangement. Also indicate national provisions of other countries even those countries that are not EU member states.

Věta T
Informace o struktuře (VI. oddíl)
ZkratkaTyp položkyDélkaZa čárkouKódMaskaAlfanum.MěnaPovinnáZápornáPopis
dalsi_infoText40000Další relevantní informace / Other information
Uveďte další relevantní informace ohledně role dané společnosti, fyzické osoby, stejně tak jako vazbu na další společnost či fyzickou osobu. Může se dále jednat např. o informace k smluvním, právním uspořádáním, investovaného kapitálu, ročního cashflow, provázanosti na další společnost, osobu (např. společníci, obmyšlení svěřenského fondu, atd.) Maximální délka textu je 4 000 znaků.
Specify, for each organisation or individual in the Arrangement chart, any relevant information with respect to the role of the organisation or individual, as well as the link with the lower level organisation or individual. Such information could for instance include details on the contractual or legal arrangements, the capital invested, the annual cash flows and the nature of the link between two levels (e.g. shareholder, beneficiary of trustee, agent, etc.).
id_strukturaText320Unikátní ID této věty
Jednoznačný identifikátor věty v rámci podání. Vazba přes položku "id_struktura_ovladajici" na větu "T".
id_struktura_ovladajiciText320ID ovládající věty
Vazba přes položku "id_struktura" na větu "T".
id_subjektuText320Unikátní ID subjektu
Jednoznačný identifikátor subjektu v rámci podání. Vazba přes položku "id_subjektu" na větu "ST".
investovana_castkaČíslo160Investovaná částka v dané osobě / Invest amount
Uveďte částku, která byla investována v rámci dané entity.
Indicate the investment amount in the entity in full units, (i.e. without decimals). It is not to be provided for the top-level ArrangementChart.
menaText30Kód měny / Currency code
ovladana_osobaText10N|AOvládaná osoba / Child
Jedná se o opakovací element, který má za následek přidání další úrovně, vazby v rámci struktury daného uspořádání. Lze zadat maximálně 5 úrovní.
Pojem "Ovládaná osoba" je zaveden pouze pro účely tohoto oznámení, není tím myšlen pojem, který je upraven jiným právním předpisem (např. zákonem o daních z příjmů, zákonem o účetnictví). Ovládaná osoba může být FO i PO na níž uživatel tohoto přeshraničního uspořádání může mít vliv.
In the case of creation of the lower level of sub elements of an organisation or individual in the Arrangement chart (e.g. to depict an entity completely owned by the Relevant Taxpayer).
podilČíslo30Procentuální podíl vlastnictví v dané osobě (neuvede se u vrcholové entity) / Ownership in the entity in percentages
Uveďte procentuální podíl na dané osobě. Neuvede se u vrcholové entity.
Indicate the ownership in the entity in percentages, by indicating a number between 0 and 100.
poradi_vetyČíslo90Pořadí větyLegenda - význam sloupců jednotlivých tabulek


Struktura vět


Typ:Označení věty písemnosti. Věta reprezentuje určitý věcný (i opakující se) celek. Každá písemnost musí mít povinné věty "D" a "P". Pro označení věty jsou (nově) rezervovány 2 znaky.
Popis:Popis obsahu věty.
Minimální počet:Minimální počet vět daného typu, které se musejí v souboru nacházet.
Maximální počet:Maximální počet vět daného typu, které se musejí v souboru nacházet.
Položky:Seznam zkratek položek, které může daná věta obsahovat.

Položky vět


Zkratka:Název položky - tento název je použit i pro název položek v souboru XML.
Typ položky:Datový typ položky.
Délka:Maximální délka položky vyjádřená v počtu znaků.
Za čárkou:U číselných položek udává počet míst za desetinnou čárkou.
Kód:Obsahuje kód položky tak, jak se má zobrazit v popisu položky na formuláři/průvodci.
Maska:Pouze pro typ alfanum. Může obsahovat regulární výraz, na který je položka kontrolována.
Alfanum.:Udává, zda se jedná o textovou reprezentaci čísla (hodnotou položky mohou být pouze řetězce sestávající ze znaků '0' - '9').
Měna:Indikátor, zda se jedná o položku typu měna. Pokud nejsou vyplněny hodnoty délky a za čárkou, jsou použity defaultní údaje měny (10,2).
Povinná:Určuje, zda položka musí být zadána (v souboru).
Záporná:Určuje, zda (číselná) položka může být záporná.
Popis:Vysvětlení významu položky.
Generální finanční ředitelství
Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
ePodporaikona: externí web