Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
  Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
  Tabulka: P A S I V A
  Věta: US

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1A.P | ZVlastní zdroje celkem
  2A.I.P | ZJmění celkem
  3A.I.1.PVlastní jmění
  4A.I.2.PFondy
  5A.I.3.POceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
  6A.II.P | ZVýsledek hospodaření celkem
  7A.II.1.PÚčet výsledku hospodaření
  8A.II.2.PVýsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
  9A.II.3.PNerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
  10B.P | ZCizí zdroje celkem
  11B.I.P | ZRezervy celkem
  12B.I.1.PRezervy
  13B.II.P | ZDlouhodobé závazky celkem
  14B.II.1.PDlouhodobé úvěry
  15B.II.2.PVydané dluhopisy
  16B.II.3.PZávazky z pronájmu
  17B.II.4.PPřijaté dlouhodobé zálohy
  18B.II.5.PDlouhodobé směnky k úhradě
  19B.II.6.PDohadné účty pasivní
  20B.II.7.POstatní dlouhodobé závazky
  21B.III.P | ZKrátkodobé závazky celkem
  22B.III.1.PDodavatelé
  23B.III.2.PSměnky k úhradě
  24B.III.3.PPřijaté zálohy
  25B.III.4.POstatní závazky
  26B.III.5.PZaměstnanci
  27B.III.6.POstatní závazky vůči zaměstnancům
  28B.III.7.PZávazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
  29B.III.8.PDaň z příjmů
  30B.III.9.POstatní přímé daně
  31B.III.10.PDaň z přidané hodnoty
  32B.III.11.POstatní daně a poplatky
  33B.III.12.PZávazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
  34B.III.13.PZávazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků
  35B.III.14.PZávazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
  36B.III.15.PZávazky ke společníkům sdruženým ve společnosti
  37B.III.16.PZávazky z pevných termínovaných operací a opcí
  38B.III.17.PJiné závazky
  39B.III.18.PKrátkodobé úvěry
  40B.III.19.PEskontní úvěry
  41B.III.20.PVydané krátkodobé dluhopisy
  42B.III.21.PVlastní dluhopisy
  43B.III.22.PDohadné účty pasivní
  44B.III.23.POstatní krátkodobé finanční výpomoci
  45B.IV.P | ZJiná pasiva celkem
  46B.IV.1.PVýdaje příštích období
  47B.IV.2.PVýnosy příštích období
  49 P | ZPASIVA CELKEM
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.39.1 ze dne 09.11.2021 12:50