Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 500/2002 Sb., pro podnikatele
  Výkaz: Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění
  Tabulka: Název položky
  Věta: UB

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1I.P | ZTržby z prodeje výrobků a služeb
  2II.P | ZTržby za prodej zboží
  3A.P | ZVýkonová spotřeba
  4A.1PNáklady vynaložené na prodané zboží
  5A.2PSpotřeba materiálu a energie
  6A.3PSlužby
  7B.P | ZZměna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
  8C.P | ZAktivace (-)
  9D.P | ZOsobní náklady
  10D.1.PMzdové náklady
  11D.2PNáklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady
  12D.2.1.PNáklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
  13D.2.2.POstatní náklady
  14E.P | ZÚpravy hodnot v provozní oblasti
  15E.1.PÚpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
  16E.1.1.PÚpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé
  17E1.2.PÚpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné
  18E.2.PÚpravy hodnot zásob
  19E.3.PÚpravy hodnot pohledávek
  20III.P | ZOstatní provozní výnosy
  21III.1.PTržby z prodaného dlouhodobého majetku
  22III.2.PTržby z prodaného materiálu
  23III.3.PJiné provozní výnosy
  24F.P | ZOstatní provozní náklady
  25F.1.PZůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
  26F.2.PProdaný materiál
  27F.3.PDaně a poplatky
  28F.4.PRezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období
  29F.5.PJiné provozní náklady
  30*P | ZProvozní výsledek hospodaření (+/-)
  31IV.P | ZVýnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly
  32IV.1.PVýnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba
  33IV.2.POstatní výnosy z podílů
  34G.P | ZNáklady vynaložené na prodané podíly
  35V.P | ZVýnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
  36V.1.PVýnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba
  37V.2.POstatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
  38H.P | ZNáklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
  39VI.P | ZVýnosové úroky a podobné výnosy
  40VI.1.PVýnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba
  41VI.2.POstatní výnosové úroky a podobné výnosy
  42I.P | ZÚpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
  43J.P | ZNákladové úroky a podobné náklady
  44J.1.PNákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba
  45J.2.POstatní nákladové úroky a podobné náklady
  46VII.P | ZOstatní finanční výnosy
  47K.P | ZOstatní finanční náklady
  48*P | ZFinanční výsledek hospodaření (+/-)
  49**P | ZVýsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
  50L.P | ZDaň z příjmů
  51L.1.PDaň z příjmů splatná
  52L.2.PDaň z příjmů odložená (+/-)
  53**P | ZVýsledek hospodaření po zdanění (+/-)
  54M.P | ZPřevod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
  55***P | ZVýsledek hospodaření za účetní období (+/-)
  56*P | ZČistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.39.1 ze dne 09.11.2021 12:50