Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
  Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
  Tabulka: A K T I V A
  Věta: UR

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1A.P | ZDlouhodobý majetek celkem
  2A.I.P | ZDlouhodobý nehmotný majetek
  3A.I.1.PNehmotné výsledky výzkumu a vývoje
  4A.I.2.PSoftware
  5A.I.3.POcenitelná práva
  6A.I.4.PDrobný dlouhodobý nehmotný majetek
  7A.I.5.POstatní dlouhodobý nehmotný majetek
  8A.I.6.PNedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
  9A.I.7.PPoskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
  10A.II.P | ZDlouhodobý hmotný majetek celkem
  11A.II.1.PPozemky
  12A.II.2.PUmělecká díla, předměty a sbírky
  13A.II.3.PStavby
  14A.II.4.PHmotné movité věci a jejich soubory
  15A.II.5.PPěstitelské celky trvalých porostů
  16A.II.6.PDospělá zvířata a jejich skupiny
  17A.II.7.PDrobný dlouhodobý hmotný majetek
  18A.II.8.POstatní dlouhodobý hmotný majetek
  19A.II.9.PNedokončený dlouhodobý hmotný majetek
  20A.II.10.PPoskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
  21A.III.P | ZDlouhodobý finanční majetek celkem
  22A.III.1.PPodíly - ovládaná nebo ovládající osoba
  23A.III.2.PPodíly - podstatný vliv
  24A.III.3.PDluhové cenné papíry držené do splatnosti
  25A.III.4.PZápůjčky organizačním složkám
  26A.III.5.POstatní dlouhodobé zápůjčky
  27A.III.6.POstatní dlouhodobý finanční majetek
  29A.IV.P | ZOprávky k dlouhodobému majetku celkem
  30A.IV.1.POprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
  31A.IV.2.POprávky k softwaru
  32A.IV.3.POprávky k ocenitelným právům
  33A.IV.4.POprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
  34A.IV.5.POprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
  35A.IV.6.POprávky ke stavbám
  36A.IV.7.POprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí
  37A.IV.8.POprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
  38A.IV.9.POprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
  39A.IV.10.POprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
  40A.IV.11.POprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
  41B.P | ZKrátkodobý majetek celkem
  42B.I.P | ZZásoby celkem
  43B.I.1.PMateriál na skladě
  44B.I.2.PMateriál na cestě
  45B.I.3.PNedokončená výroba
  46B.I.4.PPolotovary vlastní výroby
  47B.I.5.PVýrobky
  48B.I.6.PMladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
  49B.I.7.PZboží na skladě a v prodejnách
  50B.I.8.PZboží na cestě
  51B.I.9.PPoskytnuté zálohy na zásoby
  52B.II.P | ZPohledávky celkem
  53B.II.1.POdběratelé
  54B.II.2.PSměnky k inkasu
  55B.II.3.PPohledávky za eskontované cenné papíry
  56B.II.4.PPoskytnuté provozní zálohy
  57B.II.5.POstatní pohledávky
  58B.II.6.PPohledávky za zaměstnanci
  59B.II.7.PPohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
  60B.II.8.PDaň z příjmů
  61B.II.9.POstatní přímé daně
  62B.II.10.PDaň z přidané hodnoty
  63B.II.11.POstatní daně a poplatky
  64B.II.12.PNároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
  65B.II.13.PNároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků
  66B.II.14.PPohledávky za společníky sdruženými ve společnosti
  67B.II.15.PPohledávky z pevných termínovaných operací a opcí
  68B.II.16.PPohledávky z vydaných dluhopisů
  69B.II.17.PJiné pohledávky
  70B.II.18.PDohadné účty aktivní
  71B.II.19.POpravná položka k pohledávkám
  72B.III.P | ZKrátkodobý finanční majetek celkem
  73B.III.1.PPeněžní prostředky v pokladně
  74B.III.2.PCeniny
  75B.III.3.PPeněžní prostředky na účtech
  76B.III.4.PMajetkové cenné papíry k obchodování
  77B.III.5.PDluhové cenné papíry k obchodování
  78B.III.6.POstatní cenné papíry
  80B.III.7.PPeníze na cestě
  81B.IV.P | ZJiná aktiva celkem
  82B.IV.1PNáklady příštích období
  83B.IV.2.PPříjmy příštích období
  85 P | ZAktiva celkem
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.36.1 ze dne 10.09.2021 06:58