Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 500/2002 Sb., pro podnikatele
  Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro podnikatele
  Tabulka: A K T I V A
  Věta: UA

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1P | Z | MAKTIVA CELKEM
  2A.P | Z | MPohledávky za upsaný základní kapitál
  3B.P | Z | MStálá aktiva
  4B.I.P | ZDlouhodobý nehmotný majetek
  5B.I.1.PNehmotné výsledky vývoje
  6B.I.2.POcenitelná práva
  7B.I.2.1.PSoftware
  8B.I.2.2.POstatní ocenitelná práva
  9B.I.3.PGoodwill
  10B.I.4POstatní dlouhodobý nehmotný majetek
  11B.I.5.PPoskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
  12B.I.5.1.PPoskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
  13B.I.5.2.PNedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
  14B.II.P | ZDlouhodobý hmotný majetek
  15B.II.1.PPozemky a stavby
  16B.II.1.1.PPozemky
  17B.II.1.2.PStavby
  18B.II.2.PHmotné movité věci a jejich soubory
  19B.II.3.POceňovací rozdíl k nabytému majetku
  20B.II.4.POstatní dlouhodobý hmotný majetek
  21B.II.4.1.PPěstitelské celky trvalých porostů
  22B.II.4.2.PDospělá zvířata a jejich skupiny
  23B.II.4.3.PJiný dlouhodobý hmotný majetek
  24B.II.5.PPoskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
  25B.II.5.1PPoskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
  26B.II.5.2.PNedokončený dlouhodobý hmotný majetek
  27B.III.P | ZDlouhodobý finanční majetek
  28B.III.1.PPodíly - ovládaná nebo ovládající osoba
  29B.III.2.PZápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba
  30B.III.3PPodíly - podstatný vliv
  31B.III.4.PZápůjčky a úvěry - podstatný vliv
  32B.III.5.POstatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
  33B.III.6.PZápůjčky a úvěry - ostatní
  34B.III.7.POstatní dlouhodobý finanční majetek
  35B.III.7.1.PJiný dlouhodobý finanční majetek
  36B.III.7.2.PPoskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
  37C.P | Z | MOběžná aktiva
  38C.I.P | ZZásoby
  39C.I.1.PMateriál
  40C.I.2.PNedokončená výroba a polotovary
  41C.I.3PVýrobky a zboží
  42C.I.3.1.PVýrobky
  43C.I.3.2.PZboží
  44C.I.4.PMladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
  45C.I.5.PPoskytnuté zálohy na zásoby
  46C.II.P | ZPohledávky
  47C.II.1.P | ZDlouhodobé pohledávky
  48C.II.1.1.PPohledávky z obchodních vztahů
  49C.II.1.2.PPohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
  50C.II.1.3.PPohledávky - podstatný vliv
  51C.II.1.4.POdložená daňová pohledávka
  52C.II.1.5.PPohledávky - ostatní
  53C.II.1.5.1.PPohledávky za společníky
  54C.II.1.5.2.PDlouhodobé poskytnuté zálohy
  55C.II.1.5.3.PDohadné účty aktivní
  56C.II.1.5.4.PJiné pohledávky
  57C.II.2.P | ZKrátkodobé pohledávky
  58C.II.2.1.PPohledávky z obchodních vztahů
  59C.II.2.2.PPohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
  60C.II.2.3.PPohledávky - podstatný vliv
  61C.II.2.4.PPohledávky - ostatní
  62C.II.2.4.1.PPohledávky za společníky
  63C.II.2.4.2.PSociální zabezpečení a zdravotní pojištění
  64C.II.2.4.3.PStát - daňové pohledávky
  65C.II.2.4.4.PKrátkodobé poskytnuté zálohy
  66C.II.2.4.5.PDohadné účty aktivní
  67C.II.2.4.6.PJiné pohledávky
  78C.II.3.P | ZČasové rozlišení aktiv
  79C.II.3.1.PNáklady příštích období
  80C.II.3.2.PKomplexní náklady příštích období
  81C.II.3.3.PPříjmy příštích období
  68C.III.P | ZKrátkodobý finanční majetek
  69C.III.1.PPodíly - ovládaná nebo ovládající osoba
  70C.III.2.POstatní krátkodobý finanční majetek
  71C.IV.P | ZPeněžní prostředky
  72C.IV.1.PPeněžní prostředky v pokladně
  73C.IV.2.PPeněžní prostředky na účtech
  74D.P | Z | MČasové rozlišení aktiv
  75D.1.PNáklady příštích období
  76D.2.PKomplexní náklady příštích období
  77D.3.PPříjmy příštích období
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.36.1 ze dne 10.09.2021 06:58