Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů  Vyhláška: 500/2002 Sb., pro podnikatele
  Výkaz: Vybrané údaje z Rozvahy pro podnikatele
  Tabulka: P A S I V A
  Věta: UD

  Číslo řádkuOznačeníRozsah*)Text
  1P | Z | MPASIVA CELKEM
  2A.P | Z | MVlastní kapitál
  3A.I.P | ZZákladní kapitál
  4A.I.1.PZákladní kapitál
  5A.I.2.PVlastní podíly (-)
  6A.I.3.PZměny základního kapitálu
  7A.II.P | ZÁžio a kapitálové fondy
  8A.II.1.PÁžio
  9A.II.2.PKapitálové fondy
  10A.II.2.1.POstatní kapitálové fondy
  11A.II.2.2.POceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)
  12A.II.2.3.POceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)
  13A.II.2.4.PRozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)
  14A.II.2.5.PRozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)
  15A.III.P | ZFondy ze zisku
  16A.III.1.POstatní rezervní fondy
  17A.III.2.PStatutární a ostatní fondy
  18A.IV.P | ZVýsledek hospodaření minulých let (+/-)
  19A.IV.1.PNerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)
  21A.IV.2.PJiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)
  22A.VP | ZVýsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
  23A.VI.P | ZRozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)
  24B.+C.P | Z | MCizí zdroje
  25B.P | Z | MRezervy
  26B.1.PRezerva na důchody a podobné závazky
  27B.2.PRezerva na daň z příjmů
  28B.3.PRezervy podle zvláštních právních předpisů
  29B.4.POstatní rezervy
  30C.P | Z | MZávazky
  31C.I.P | ZDlouhodobé závazky
  32C.I.1.PVydané dluhopisy
  33C.I.1.1.PVyměnitelné dluhopisy
  34C.I.1.2.POstatní dluhopisy
  35C.I.2.PZávazky k úvěrovým institucím
  36C.I.3.PDlouhodobé přijaté zálohy
  37C.I.4.PZávazky z obchodních vztahů
  38C.I.5.PDlouhodobé směnky k úhradě
  39C.I.6.PZávazky - ovládaná nebo ovládající osoba
  40C.I.7.PZávazky - podstatný vliv
  41C.I.8.POdložený daňový závazek
  42C.I.9.PZávazky - ostatní
  43C.I.9.1.PZávazky ke společníkům
  44C.I.9.2.PDohadné účty pasivní
  45C.I.9.3.PJiné závazky
  46C.II.P | ZKrátkodobé závazky
  47C.II.1.PVydané dluhopisy
  48C.II.1.1.PVyměnitelné dluhopisy
  49C.II.1.2.POstatní dluhopisy
  50C.II.2.PZávazky k úvěrovým institucím
  51C.II.3.PKrátkodobé přijaté zálohy
  52C.II.4.PZávazky z obchodních vztahů
  53C.II.5.PKrátkodobé směnky k úhradě
  54C.II.6.PZávazky - ovládaná nebo ovládající osoba
  55C.II.7.PZávazky - podstatný vliv
  56C.II.8. PZávazky ostatní
  57C.II.8.1.PZávazky ke společníkům
  58C.II.8.2.PKrátkodobé finanční výpomoci
  59C.II.8.3.PZávazky k zaměstnancům
  60C.II.8.4.PZávazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
  61C.II.8.5.PStát - daňové závazky a dotace
  62C.II.8.6.PDohadné účty pasivní
  63C.II.8.7.PJiné závazky
  67C.III.P | ZČasové rozlišení pasiv
  68C.III.1.PVýdaje příštích období
  69C.III.2.PVýnosy příštích období
  64D.P | Z | MČasové rozlišení pasiv
  65D.1.PVýdaje příštích období
  66D.2.PVýnosy příštích období
  *) řádek je relevantní pro uvedené hodnoty položky uv_rozsah věty D.
  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.36.1 ze dne 10.09.2021 06:58