Postup uplatnění nároku na vrácení DPH z jiných členských států EU

  Další postup pro případy, kdy je nutno opravit/upravit již odeslané žádosti


  Krok č. 1 - Obecné informace a získání přístupu do aplikace pro vracení DPH z EU


  Obecně o vracení DPH v rámci EU


  Systém vracení DPH v rámci EU umožňuje registrovaným plátcům DPH, žádat o vratku DPH za zboží a služby, které pořídili pro účely svého podnikání z jiného členského státu s DPH. Nárok na vrácení daně může pak být uplatněn za obdobných podmínek, za nichž má plátce nárok na odpočet daně v tuzemsku.
  Od 1. 1. 2010 lze vrácení DPH z jiných členských států EU dle § 82 zákona o DPH požadovat pouze elektronicky, a to na Daňovém portálu Finanční správy ČR v aplikaci Vracení DPH v rámci EU.
  Termín pro podání:
  Žádost o vrácení daně se podává v členském státě usazení do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně (článek 15 směrnice Rady 2008/9/ES).

  Problematiku vracení DPH z/do jiných členských států EU upravují ustanovení v § 82, § 82 a) a § 82 b) zákona od DPH (č. 235/2004 Sb.), směrnice 2008/9/ES a jiné. Další informace:
  Vracení DPH
  VAT refunds

  Přístup do aplikace pro vracení DPH z EU lze získat po vyplnění příslušné žádosti o přístup a její podepsání certifikátem s identifikátorem MPSV nebo ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

  Získání přístupu do aplikace pro vracení DPH prostřednictvím certifikátu


  Přístup do aplikace Vracení DPH v rámci EU lze získat na Daňovém portále Finanční správy České republiky, spravovaném GFŘ ČR, kde je nutno vyplnit a podat Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech (dále jako „žádost o přístup“).
  Formulář této žádosti se nachází na Daňovém portále: Elektronická podání > oblast DPH - případně zde.
  Postup vyplnění žádosti o přístup je uveden zde.
  Příslušný správce o žádosti rozhodne nejpozději do 15 pracovních dnů. V případě kladného rozhodnutí je žadatel zpraven ve formě SMS zprávy. Je-li přidělení přístupu odmítnuto, je žadatel vyrozuměn písemně na kontaktní údaje uvedené v žádosti.

  Na základě přidělení přístupu místně příslušným správcem daně je následně vstup do aplikace pro vracení DPH v rámci EU umožněn osobě, která žádost o přístup podepsala elektronickým podpisem nebo je oprávněnou osobou k datové schránce, ze které byla ověřena identita při podání žádosti o přístup.


  Krok č. 2 - Přihlášení do aplikace pro vracení DPH na daňovém portále a podání žádosti


  Přihlášení do Aplikace pro vracení DPH na daňovém portále


  Přihlašovat se do Aplikace pro vracení DPH plátcům v jiných členských zemích EU je možné pomocí kvalifikovaného certifikátu, popis je uveden zde, nebo prostřednictvím ověřené identity podatele, kterou se lze přihlásit do jeho datové schránky (pouze oprávněná osoba), a to v závislosti na způsobu, jakým byla v prvním kroku podepsána žádost o přístup do aplikace Vracení DPH.

  Po prvním přihlášení do Aplikace pro vracení DPH plátcům v jiných členských zemích EU je třeba zkontrolovat správnost registračních dat žadatele/zástupce, která se v aplikaci zobrazují automaticky bez možnosti zásahu žadatele/zástupce. Nejsou-li dané údaje žadatelem/zástupcem v souladu se skutečným stavem, je třeba kontaktovat místně příslušného správce daně žadatele a zjednat nápravu zde.

  Činnosti v rámci aplikace:
  Po přihlášení do aplikace je žadateli nabídnut výběr odkazů:
  • Nová žádost o vrácení DPH
   • slouží k podání nové žádosti o vrácení DPH z EU
  • Opravná žádost o vrácení DPH
   • slouží k opravě již podané žádosti o vrácení DPH z EU
  • Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně
   • slouží k vytvoření prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně samostatně, tj. pokud nebylo upřesnění koeficientu součástí již žádosti/žádostí o vrácení.
  • Informace o podaných žádostech (přehled)
   • dává uživateli přehled o jím podaných žádostech a umožňuje mu kontrolovat stav vyřízení jednotlivých žádostí a další související informace, má možnost vytisknout si žádost - opis ve formátu .pdf, nebo uložit na svém PC.
  • Informace o podaných upřesněních koeficientu (přehled)
   • dává uživateli přehled o jím podaných upřesněních koeficientu pro poměrný nárok na vrácení, včetně souvisejících informací, má možnost vytisknout samostatné prohlášení - opis ve formátu .pdf, nebo uložit na svém PC.
  • Všeobecné informace (zde se nyní nacházíte)

  • Načíst soubor, podat, nebo vytisknout znovu opis potvrzení: v rámci práce s formulářem má uživatel vždy možnost:
   • uložit rozpracovanou písemnost tak, aby ji mohl později načíst a pokračovat ve vyplňování,
   • načíst písemnost z uloženého souboru (soubor musí mít odpovídající formát a strukturu),
   • načíst a vytisknout znovu opis potvrzení je volba, která umožňuje zobrazit na obrazovku eventuálně z tohoto zobrazení vytisknout opis potvrzení o podání.

  Aplikace má implementován systém propustných a kritických kontrol dle legislativních, preferenčních a technických požadavků. Propustné kontroly jsou pouze upozorněním pro žadatele/zástupce, že vložená data nejsou plně korektní, avšak lze s těmito nesrovnalostmi podat. Nicméně při přítomnosti kritické chyby aplikace nedovolí žádost/samostatné prohlášení podat a musí být nejdříve zjednána náprava.

  Postup při vyplňování nové žádosti o vracení DPH


  Je třeba předeslat, že v rámci práce s formulářem má uživatel vždy možnost uložit rozpracovanou písemnost tak, aby ji mohl později načíst a pokračovat v jejím vyplňování.

  Ve formuláři žádosti o vrácení DPH bude žadatel vyplňovat záložky:
  • Záhlaví:
   • stát - výběr z předdefinovaného číselníku,
   • období pro vrácení - datum začátku a konce. Nejvýše jeden kalendářní rok, nejméně tři kalendářní měsíce. Žádosti o vrácení daně se však mohou vztahovat na období kratší než tři měsíce, pokud toto období představuje zbytek kalendářního roku (období končí dnem 31.12.). Případná specifika jsou v Přehledu požadavků jednotlivých členských států ohledně náležitostí žádosti o vrácení DPH, který je uveden zde,
   • potvrzení zde uvedeného Prohlášení žadatele, že splnil podmínku dle článku 8 odst. 1 písm. e) směrnice Rady 2008/9/ES,
   • koeficient pro poměrný nárok na vrácení, pokud žadatel uplatňuje v souladu s § 72 odst. 4 a 5 zákona o DPH, má tak nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši, potom v podávané žádosti o vrácení daně je žadatel povinen označit uplatňování koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně a uvést aktuálně známou hodnotu tohoto koeficientu,
   • ekonomická činnost dle výběru harmonizovaných kódů NACE - v souladu s Přehledem požadavků jednotlivých členských států ohledně náležitostí žádosti o vrácení DPH, který je uveden zde, v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1174/2009 článek 2 (čtvrtá úroveň kódů NACE).
  • Kontaktní údaje:
   • e-mail žadatele a jeho zástupce, pokud je ustanoven. Žadatel/zástupce je povinen vložit elektronickou adresu takovou, která zajistí plynulé a nepřetržité přijímání informací; informace o vyřízení žádosti budou zasílány elektronicky s tím, že v některých případech je aktem odeslání elektronické pošty informace považována za doručenou. Finanční správa ČR nemůže nést odpovědnost za schránky elektronické pošty, které kvůli své plné kapacitě nebo jiné disfunkčnosti nezaručí plynulé a spolehlivé zobrazování informací jí zasílaných,
   • telefonické spojení (nepovinné),
   • údaje k bankovnímu účtu, kam má být schválená výše nároku členským státem vrácení daně poukázána (IBAN, BIC, měna tohoto účtu, majitel).
  • Plnění v rámci EU/Dovoz: zde žadatel specifikuje jednotlivá plnění (doklady), pro která uplatňuje nárok na vrácení.

    Limitní hodnoty částek DPH, od kterých je možné uplatnit nárok na vrácení

    • 400,- EURO (nebo ekvivalent této částky v národní měně) pro období kratší než jeden kalendářní rok, avšak nejméně tři měsíce,
    • 50 ,- EURO (nebo ekvivalent této částky v národní měně) pro období v délce jednoho kalendářního roku nebo na zbytek kalendářního roku.

   • Plnění v rámci daného členského státu vrácení:
    • DIČ DPH dodavatele, v příp. členského státu vrácení daně DE může být i TIN, max. délka 12 znaků pro tento údaj - pro který DIČ nebo TIN nebo oba, DIČ DPH může být uvedeno včetně předpony členského státu vrácení, nebo bez ní (zpravidla pokud je délka 12 znaků) - údaj není povinný u zadání zjednodušeného daňového dokladu,
    • Dodavatel - stát registrace dodavatele musí být vždy shodný se zadaným členským státem vrácení daně ze záhlaví žádosti, stát adresy dodavatele může být různý od uvedeného členského státu vrácení daně, ale žadatel bude vyzván státem vrácení k vysvětlení,
    • Číslo dokladu - je uvedeno v rámci žádosti pro určitého dodavatele vždy pouze jednou. Pokud je na dokladu více druhů plnění, žadatel/zástupce je specifikuje v rámci „popisu zboží“,
    • Datum vystavení dokladu - vyplňuje se dle legislativy členského státu vrácení daně, mělo by spadat do zadaného období pro vrácení daně,
    • Základ daně, částka daně a požadovaná částka - hodnoty z předmětného dokladu v měně členského státu vrácení daně platné ke dni vystavení dokladu. Členský stát vrácení daně požaduje kopii faktury nebo dovozního dokladu v případě, že základ daně u paliv převyšuje 250 EUR, u ostatních druhů pořízeného zboží nebo přijatých služeb převyšuje 1000 EUR (plátce postupuje podle pravidel jiného členského státu, kde žádá o vrácení daně - viz Přehled požadavků jednotlivých členských států ohledně náležitostí žádosti o vrácení DPH, který je uveden zde. Členský stát vrácení si může vyžádat kopii faktury nebo dovozního dokladu i v případě, že základ daně nepřevyšuje výše uváděné hodnoty,
    • Popis zboží - specifikován dle kódů a sub-kódů (viz výše odkaz „Druh zboží a služeb, pro která je možné uplatnit nárok na vrácení“), nabídka v aplikaci je vždy ve vztahu k zadanému členskému státu vrácení daně. Zde se specifikují všechny druhy zboží/služeb z dokladu, ke kterým se uvedený nárok na vrácení vztahuje. Pokud se zadají kódy/sub-kódy č. 1 - 9, neuvádí se dále textový popis ani jazyk. Pokud se zadá kód č. 10, uvede se buď relevantní sub-kód, nebo textový popis včetně jazyka. Nabídka pro jazyk je rovněž specifikována dle preferencí jednotlivých členských států.

   • Číselné kódy, které je nutné dodržet při vyplňování žádosti o vrácení daně:

    • 1 = palivo
    • 2 = nájem dopravního prostředku
    • 3 = výdaje související s dopravním prostředkem (jiné než zboží a služby uvedené pod kódy 1 a 2)
    • 4 = mýtné a silniční poplatky
    • 5 = cestovní výlohy, jako například jízdné v taxi, jízdné ve veřejné dopravě
    • 6 = ubytování
    • 7 = potraviny, nápoje a restaurační služby
    • 8 = vstupné na veletrhy a výstavy
    • 9 = výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci
    • 10 = jiné

    Členský stát vrácení daně může požadovat detailnější specifikaci plnění podle tzv. „subkódů“ - viz Přehled požadavků jednotlivých členských států ohledně náležitostí žádosti o vrácení DPH, který je uveden zde.

    Přehled subkódů vydaných Evropskou komisí je uveden v Nařízení Komise (ES) 1174/2009.

    Při nedodržení požadavku na uvedení kódu/subkódu mohou být žadateli zasílány výzvy s požadavkem opravy, v horším případě neuvedení dalšího třídění vede k zamítnutí nároku.

   • Dovoz do daného členského státu vrácení:
    • položky se specifikují obdobně jako je tomu u záložky „plnění v rámci EU“ s tím, že dodavatel je specifikován místo DIČ DPH - názvem/jménem (příp. zkráceným),
    • číslo dokladu - je uvedeno v rámci žádosti vždy pouze jednou.

   • Záložky by žadatel měl vyplnit v souladu s požadavky členského státu vrácení na náležitosti žádosti, viz Přehled požadavků jednotlivých členských států ohledně náležitostí žádosti o vrácení DPH, který je uveden zde.
  • Přílohy:
   • vložení přílohy z lokálního PC, ve formátu: .pdf, .jpg, .tif,
   • celková velikost maximálně 5 MB - po zazipování,
   • pokud obsah příloh přesáhne 5 MB, doporučuje se přiložit doklady dle výše částek plnění, ostatní doklady je možné zaslat do členského státu vrácení daně buď v e-mailové podobě, či klasickou poštou - viz „Kontaktní místa členských států pro účely vracení DPH EU, zveřejněné na internetu Finanční správy České republiky.

  Po podání žadatel obdrží:

  a) Potvrzení podání prostřednictvím aplikace, podací číslo:
  Po vyplnění žádosti/samostatného prohlášení, kterou/které žadatel/zástupce podá, obdrží potvrzení o podání s vygenerovaným podacím číslem. Tento akt ještě neznamená samotné přijetí podání v členském státě vrácení daně. Při zjišťování stavu zpracování podání se cílovým úřadem míní příslušný orgán české Finanční správy.

  b) Referenční číslo podání:
  Pokud je předmětem podání nová žádost, je této žádosti portálem vygenerováno jednoznačné referenční číslo ve tvaru CZXXXXXX doplněné časovým razítkem okamžiku podání (tzv. verzí).
  Pokud předmětem podání je opravná žádost, referenční číslo je stejné jako referenční číslo opravované žádosti a je doplněno časovým razítkem okamžiku podání.
  Pokud je předmětem podání samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení, je mu vygenerováno nové jednoznačné referenční číslo.
  Členský stát vrácení daně se při komunikaci s žadatelem bude na podání odkazovat prostřednictvím referenčního čísla, případně časového razítka okamžiku podání. Z tohoto důvodu je referenční číslo pro žadatele důležité.


  Krok č. 3 - Sledování stavu žádosti


  Vzhledem k častým chybám v e-mailových adresách a nespolehlivosti doručení do e-mailových schránek nezaviněných Finanční správou ČR, by měl žadatel/zástupce ve vlastním zájmu a v souvislosti s běžícími lhůtami pravidelně kontrolovat stav žádosti/samostatného prohlášení o změně koeficientu na elektronickém portálu viz volby:

  Informace o podaných žádostech a Informace o podaných upřesněních koeficientu (přehledy)


  V rámci těchto odkazů si daný žadatel může prohlížet podané žádosti o vrácení/samostatná prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení, včetně souvisejících informací, má možnost vytisknout si žádost/samostatné prohlášení - opis ve formátu .pdf, nebo uložit na svém PC.

  Stavy žádosti/samostatného prohlášení


  • Podáno: žádost/samostatné prohlášení bylo přijato v ČR k dalšímu zpracování a k odeslání do členského státu vrácení daně,

  • Zamítnuto ČR: před vlastním odesláním žádosti do členského státu vrácení jsou znovu provedeny všechny kontroly oprávněnosti podat, a pokud byly zjištěny nesrovnalosti, předání žádosti je zamítnuto. Pro další informace, prosím, kontaktujte svůj místně příslušný finanční úřad,

  • Doručeno EU: žádost/samostatné prohlášení bylo zasláno do členského státu vrácení, tento potvrdil doručení,

  • Přijato rozhodnutí: členský stát vrácení daně rozhodl v dané věci a zaslal prostřednictvím systému své rozhodnutí (viz „detail rozhodnutí“ v aplikaci). V daném případě, pokud je přiložen originál rozhodnutí, je nutné si tento stáhnout do lokálního PC, neboť originál obsahuje veškeré informace vydané členským státem v dané záležitosti.


  Další postup pro případy, kdy je nutno opravit/upravit již odeslané žádosti


  Krok č. 4 - Podání opravné žádosti

  Opravná žádost o vrácení daně


  Pokud žadatel zjistí, že uvedl v již podané žádosti určitá fakta v rozporu se správným, nebo aktuálním stavem, má možnost podat tzv. „opravnou žádost o vrácení daně. Žadateli se zobrazí přehled podaných žádostí (viz předchozí bod Informace o podaných žádostech) a z něj si žadatel vybere žádost, kterou chce opravit. Opravy lze provést u údajů ze záložek:
  • záhlaví (kromě údaje členského státu vrácení daně),
  • kontaktní údaje,
  • plnění v rámci EU,
  • dovoz,
  • přílohy.

  Oprava nároku se provede přepsáním údajů existujícího nároku. Rušit již existující plnění je možné, zrušený nárok znovu uplatnit nelze. Podáním opravné žádosti, která neobsahuje ani jeden nárok, je opravovaná žádost zrušena. Nelze znovu podat. Opravná žádost o vrácení daně by neměla obsahovat nově přidaný nárok na vrácení (nové plnění).
  Pokud žadatel zjistí, že zapomněl uvést určitá plnění vztahující se k období pro vrácení, za které již žádost o vrácení daně podal, měl by tyto uvést do žádosti o vrácení daně podané za zbytkové období příslušného kalendářního roku, či v žádosti za celý příslušný rok.

  Přijetí, nebo případné zamítnutí, opravné žádosti se řídí legislativními postupy daného členského státu vrácení daně. V rámci Přehledu požadavků jednotlivých členských států ohledně náležitostí žádosti o vrácení DPH, který je zde, je uvedeno, zda daný stát opravné žádosti přijímá, či ne.


  Krok č. 5 - Podání samostatného prohlášení o změně koeficientu

  Postup při vyplňování Samostatného upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení


  V případě, že žadatel podává prostřednictvím aplikace pouze samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení, bude vyplňovat záložky:

  Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně:
  • koeficient,
  • období jeho platnosti,
  • výslovný souhlas s jeho podáním (odesláním).

  Kontaktní údaje:
  • e-mail žadatele,
  • telefonické spojení (nepovinné).

  Registrační údaje žadatele žadatele jsou i v tomto případě automaticky vyplněny a nelze je modifikovat. Pokud tyto údaje nejsou v souladu se skutečným stavem, žadatel musí kontaktovat místně příslušného správce daně a zjednat nápravu zde.

  Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně:
  V § 82 odst. 4 zákona o DPH jsou stanoveny podmínky a lhůty pokud dojde po podání žádosti o vrácení daně ke změně ve výši koeficientu podle § 76 zákona o DPH.

  Výše uvedené ustanovení ukládá žadateli povinnost uvědomit členské státy o změně koeficientu pro poměrný nárok na vrácení prostřednictvím aplikace. Ohlášení změny hodnoty koeficientu má žadatel možnost provést těmito způsoby:
  • v následující žádosti o vrácení daně (v kalendářním roce, kdy provede žadatel vypořádání nároku na odpočet daně u krácených plnění podle § 76 odst. 7 zákona o DPH, vyplní záložku „Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení“ a zde výslovně označí, že chce toto Prohlášení také odeslat.),

  • nebo v samostatném prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení (v rámci aplikace samostatný odkaz v hlavním menu), pokud v kalendářním roce vypořádání nároku na odpočet daně nepodá žádnou žádost o vrácení daně.

  Pozn.: Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně podává žadatel pro dané období POUZE jednou. Toto podání je vždy rozesláno do všech členských států.  Kontakt na e-podporu je uveden zde.

  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web
  Verze: 41.39.1 ze dne 09.11.2021 12:50